Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 777, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 06.12.2004

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Johannesurt kombinert med Voltaren® og Albyl-E®

Dato for henvendelse: 06.12.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 777, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient står på Voltaren® (diklofenak) og Albyl-E® (acetylsalisylsyre) og ønsker å bruke johannesurt. Er det noen interaksjonsproblemer?

SVAR: Generelt advares det mot samtidig bruk av johannesurtpreparater og legemidler pga. faren for interaksjoner. Det synes som om substanser i johannesurt kan indusere ulike isoenzymer av cytokrom P450 systemet (CYP 1A2, 2C9, 2C19 og 3A4) og gi økt aktivitet av transportproteinet p-glykoprotein.

Diklofenak elimineres hovedsakelig ved glukuronidering i lever (2, 3) og vil av den grunn ikke påvirkes av induksjon eller hemming av cytokrom P450 systemet. Det samme gjelder acetylsalisylsyre som omdannes av esteraser i plasma og lever til salisylsyre, og deretter elimineres via konjugeringsreaksjoner.

Konklusjon
Det er ikke sannsynlig at det er noen interaksjon mellom johannesurt og diklofenak eller acetylsalisylsyre, da de to sistnevnte ikke metaboliseres av cytokrom P450 systemet.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2004; spm.nr. 1349, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Voltaren. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 25.06.2001).
  3. 3. Dollery C, editor. Therapeutic Drugs 1999; 2nd ed.: A216-7.