Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 80, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 12.04.2002

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sikkerhet ved bruk av paracetamol 4 g daglig over tid

Dato for henvendelse: 12.04.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 80, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: En farmasøyt lurer på om det er trygt å bruke paracetamol 1g x 4 som langtidsbehandling.

SVAR: Paracetamol er godkjent som analgetikum for milde til moderate smerter ved kroniske reumatiske sykdommer. Godkjent dosering for voksne både nasjonalt og internasjonalt er opptil 4 g daglig. (1,2,3).

For en gjennomgang av toksisitet og bivirkninger henvises det til ref 4 som vedlegges.

Når det gjelder levertoksisitet, er det flere tilstander som kan disponere til økt følsomhet for paracetamols toksiske effekter. De viktigste er alkoholisme, dårlig allmenntilstand, dårlig ernæring eller faste, preeksisterende leversykdommer og interaksjoner med medikamenter som induserer cytokrom P450 systemet i leveren slik som enkelte antiepileptika (5). Teoretisk ville man kunne forvente å finne en noe høyere forekomst av levertoksiske reaksjoner ved bruk av terapeutiske doser hos disse risikogrupper. Dette er imidlertid bekreftet i litteraturen kun for alkoholikere. (6)

Vi har funnet en oversiktsartikkel som evaluerte paracetamols levertoksiske risiko ved gjentatt bruk hos pasienter uten kjente risikofaktorer. Ved gjennomgang av litteraturen fant de 4 rapporterte tilfeller av levertoksisitet ved gjentatt bruk av terapeutiske doser hvor ingen spesielle risikofaktorer ble identifisert. Ved en nærmere vurdering kan man finne risikofaktorer hos 3 av dem. (5)

VURDERING:

Ved gjennomgang av standard litteratur og søk i Medline har vi ikke kunnet identifisere nyere kunnskap som kan vise til at den godkjente dosering ikke er forsvarlig, selv ved langtidsbruk. Ved enhver form for terapi vil det imidlertid alltid være mulighet for bivirkninger og idiosynkratiske reaksjoner hos enkeltindivider.

Referanser
  1. 1. Produktresumé. Panodil.www.mpa.se. (23.04.02)
  2. 2. Felleskatalog. http://www.felleskatalogen.no (23.04.02).
  3. 3. Drugdex® System. Drug evaluation. Acetaminophen. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 112 expires 06/2002.
  4. 4. Rygnestad T, Spigset O. Bruk av paracetamol til voksne. Tidsskr Nor Lægeforen 29, 2000; 120:3565-6
  5. 5. Bolesta S, Haber SL. Hepatotoxicity associated with chronic acetaminophen administration in patients without risk factors. Ann Pharmacother 2002;36:331-3.
  6. 6. Davies DM et al, editors. Textbook of Adverse Drug Reactions 1998; 5th ed.:282.