Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 811, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 25.11.2004

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Depresjon/bipolar lidelse og graviditet

Dato for henvendelse: 25.11.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 811, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne, gravid i 25. uke, er depressiv, men muligens som del av en bipolar lidelse. Lege ønsker å prøve lamotrigin som stemningsstabiliserende middel og spør om risiko for fosteret. Eventuelt kan antidepressiva (SSRI) være et alternativ.

SVAR: Lamotrigin
RELIS har tidligere i år gjort en utredning på bruk av lamotrigin under svangerskap (1). Her fremgår det at studier på dyr ikke har vist at preparatet gir misdannelser. Imidlertid er lamotrigin en svak dihydrofolatreduktasehemmer og studier på rottefoster har vist redusert folatnivå, noe som er kjent å være assosiert med misdannelser hos dyr og mennesker. Tilsvarende studier hos menneskefoster finnes ikke, men studier hos ikke-gravide personer har vist at folatnivået ikke blir signifikant redusert av lamotrigin. Folat anbefales som forebyggende tiltak hos alle fertile kvinner som bruker antiepileptika, fortrinnsvis fra graviditeten planlegges.

Et internasjonalt register for registrering av lamotrigin brukt av gravide kvinner teller nå 414 kvinner som har fått monoterapi under svangerskapet. Blant disse observerte man alvorlige misdannelser hos 12 barn, noe som gir en risiko på 2,9 %. Dette er sammenlignbart med det man ser i normalbefolkningen (2-3 %) (2). Forfatteren konkluderer med at risikoen for misdannelser dermed tilsvarer det man forventer i den generelle befolkningen, men antall graviditeter man har data fra er fremdeles for lavt til å utelukke økt risiko for misdannelser.

Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI)
RELIS har tidligere besvart spørsmål om bruk av SSRI under graviditet (1,3,4). Erfaring og dokumentasjon når det gjelder behandling av gravide kvinner med SSRI er økende, og det er ikke holdepunkter for teratogen effekt eller mentale utviklingsforstyrrelser. Dokumentasjonen er best for fluoksetin, og dette legemidlet anbefales ofte som førstehåndspreparat til gravide. I seks prospektive studier som omfatter mer enn 1200 barn født av kvinner eksponert for fluoksetin under svangerskap så man ingen økt insidens av misdannelser (5). Ved bruk av slike legemidler under siste del av svangerskapet er det observert enkelte tilfeller av seponeringsproblemer ("withdrawal syndrome") hos det nyfødte barnet med blant annet kramper, økt muskeltonus, uro, irritabilitet, sitring og/eller nedsatt sugeevne. Slike problemer kan trolig reduseres ved gradvis seponering av legemidlet en tid før termin så fremt dette er klinisk forsvarlig med tanke på morens sykdom (3,4).

Kvinnen er i 25. svangerskapsuke. Fosteret er utsatt for alvorlige misdannelser under organogenesen i første trimester (6), og denne kvinnen er på et stadium i graviditeten da dette er mindre aktuelt. Vi har ikke opplysninger om at kvinnen har brukt legemidler tidligere i svangerskapet.

Konklusjon
Risikoen for misdannelser assosiert med fluoksetin er antagelig liten. For lamotrigin er det for lite data til å trekke konklusjon om teratogen risiko. Men basert på de registrerte data man har der gravide kvinne har brukt lamotrigin, ser det ikke ut som risikoen for misdannelser er høyere enn i normalbefolkningen.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2004; spm.nr. 563, RELIS Øst. (www.relis.no)
  2. 2. Cunnington MC. The international lamotrigine pregnancy registry update for the epilepsy foundation. Epilepsia 2004; 45(11): 1468.
  3. 3. RELIS database 2004; spm.nr. 2891, RELIS Vest. (www.relis.no)
  4. 4. RELIS database 2004; spm.nr. 2392, RELIS Sør. (www.relis.no)
  5. 5. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation 2001; 1st ed.: 185.
  6. 6. Schardein JL, editor. Chemically induced birth defects 2000; 3rd ed.: 7-8.