Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 830, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 07.12.2004

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mulig sammenheng mellom kløende utslett og pasients legemidler

Dato for henvendelse: 07.12.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 830, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne, 60 år, med manisk depressiv lidelse har siden februar 2004 brukt Litium, Tegretol® (karbamazepin) og Zeldox® (ziprasidon) med god effekt. Kvinnen har siden september 2004 hatt kløende utslett som små røde prikker på kropper på kroppen og armene. Pasienten har normale serumkonsentrasjoner av de antipsykotiske legemidlene. Er det sannsynlig at utslettet er legemiddelindusert?

SVAR: Ulike hudreaksjoner er beskrevet for alle disse tre medikamentene (1). Hudreaksjoner er oftest ikke doserelaterte. De oppstår vanligvis i løpet av de første dagene etter oppstart, men kan også komme senere. Det aktive stoffet eller tilsetningsstoffer kan utløse reaksjonen. Behandlingen med litium, karbamazepin og ziprasidon ble startet opp samtidig i februar, det er dermed tidsmessig vanskelig å relatere hudreaksjonen som oppstod i september til kun ett av disse preparatene, det er heller ikke sikkert den er legemiddelindusert.

I en oversiktsartikkel om hudbivirkninger av stemningsstabiliserende legemidler, inkludert karbamazepin og litium, fremkommer det at de fleste preparater i denne gruppen kan gi kløende utslett, og at dette er den vanligste hudbivirkningen (> 1 %) for disse (2). Utslettet kan i enkelte tilfeller være starten på mer alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse og bør derfor følges opp nøye. Utslettet kan være mesling-lignende med makuler og papler distribuert symmetrisk, som regel på øvre del av kroppen, men kan også omfatte hele kroppen. Det kan ledsages av kløe og lett temperaturstigning. Kombinasjon av flere stemningsstabiliserende midler kan øke risikoen for hudreaksjoner, og kryssreaktivitet mellom disse medikamentene er ikke uvanlig (2).

For ziprasidon angis makulopapulært utslett som en mindre vanlig bivirkning (>1/1000, <1/100) (3), vi har ikke funnet at dette stoffet er assosiert med kløende utslett.

Konklusjon
Hudreaksjonen kan være legemiddelindusert, men kan også ha andre årsaker. Det er imidlertid ikke mulig å si hvilket eller hvilke legemidler som kan være årsaken da de tre medikamentene er startet opp samtidig og alle er assosiert med utslett som kan ligne det som beskrives. Ziprasidon har dog hittil ikke vært assosiert med kløende utslett.

Referanser
  1. 1. Litt JZ, ed. Drug Eruption Reference Manual. 2003; 9th ed.: 67-71, 262-264, 474.
  2. 2. Warnock JK, Morris DW. Adverse cutaneous reactions to mood stabilizers. Am J Clin Dermatol 2003; 4(1): 21-30.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zeldox. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 28.01.2002).