Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 847, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 04.02.2005

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Anabole steroider og aggressivitet

Dato for henvendelse: 04.02.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 847, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Gutt ca. 16 år bruker Seroquel® (kvetiapin) for utagerende adferd. Han har nå begynt å bruke (illegalt) anabole steroider. Lege spør etter dokumentasjon for at dette er uheldig for han. Ev. om det kan være en uheldig interaksjon.

SVAR: En arbeidsgruppe bestående av Bjørnar Olaisen (Den rettsmedisinske kommisjon), Jørg Mørland (Folkehelseinstituttet) og Egil Haug (Hormonlaboratoriet på Aker) har nylig levert en rapport om sammenhengen mellom bruk av anabole steroider (AAS) og vold (1). Her fremkommer det at lave dopingdoser AAS gir liten eller ingen påvirkning av personens aggresjonsnivå og at det heller ikke er dokumentert sammenheng mellom moderate dopingdoser AAS og aggressivitet. De peker videre på at det ikke er gjort eksperimentelle studier med svært høye dopingdoser, langvarige kurer eller blandinger av AAS-preparater. Det er likevel indikasjoner fra kliniske forsøk på at bruk av AAS i store doser hos noen - kanskje spesielt disponerte -, kan utløse psykiske tilstander som er betegnet som mani/hypomani. Dette er tilstander som også kan medføre økt aggressivitet.

Selv om det er vanskelig å vise at det er en sammenheng mellom bruk av anabole steroider og vold, er det ingen tvil om at denne type doping har en rekke uheldige effekter som endokrine, kardiovaskulære og psykiatriske bivirkninger (2).

Uten at vi vet hvilket anabolt steroid han tar, kan vi ikke uttale oss om ev. interaksjonspotensiale.

Referanser
  1. 1. Mørland J et al. Sammenheng mellom bruk av visse dopingmidler og vold. Publisert 20.01.04. http://www.fhi.no (04.02.05).
  2. 2. Anon. Medical aspects of drug use in the gym. Drug Ther Bull 2004; 42 (1): 1-5.