Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

LUPP
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Svensk database 2019; spm.nr. 569, LUPP

Dato for henvendelse: 09.07.2019

 • LUPP

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Progressiv extern oftalmoplegi, facialispares och doxycyklin

Dato for henvendelse: 09.07.2019

Svensk database 2019; spm.nr. 569, LUPP

SPØRSMÅL: Kan doxycyklin vara orsaken till perifer facialispares hos patienter med CPEO+?

SVAR: Frågan besvarades av LUPP: 2019-07-08

Bakgrund

Patient med kronisk progressiv extern oftalmopati plus (CPEO+) som på misstanke neuroborrelios behandlades med doxycyklin 100mg x 2 dagligen med start 22/6. 28/6 progriderande facialispares och pga. denna avslutade behandling med doxycyklin 30/6. Enligt uppgift från patienten är tetracykliner en typ av läkemedel som ska undvikas hos patienter med CPEO.


Utredning

Tetracykliner är antibiotika som inhiberar bakteriernas funktion genom att binda till ribosomer och därmed hämma proteinsyntesen. Evolutionärt anses mitokondrier ursprungligen vara bakterier som inkorporerats i eukaryota celler. Detta ligger till grund för antagandet att antibiotika kan påverka ribosomerna (och proteinsyntesen) som kodas av mitokondriellt DNA (mtDNA) i en eukaryot cell (1).

In vitro-studier och försök på djurmodeller tyder på att doxycyklin kan påverka mitokondriefunktion och exempelvis orsaka hämmad utveckling av fluglarver och förlängd livslängd hos nematoder (2,3). Vi har inte hittat någon litteratur som studerat antibiotika och påverkan på mitokondriell funktion hos personer med CPEO eller CPEO+.Kliniska fall/studier
Följande sökningar i Pubmed genererar inga träffar:
• CPEO/CPEO+ och facialispares och tetracyklin/doxycyklin
• Mitokondriella sjukdomar och facialispares och tetracyklin/doxycyklin
Ett fall finns beskrivet där progressiv extern oftalmoplegi satts i samband med facialispares. En pojke diagnostiserades vid 14 års ålder med CPEO. Enligt anamnes ska han ha uppvisat symptom förenliga med CPEO sedan fyra års ålder. Facialisparesen tillsammans med en vänstersidig hemiplegi ska ha uppstått tillfälligt vid fyra års ålder och varit spontant övergående. Författarna diskuterar inte vidare huruvida det kan ha funnits andra möjliga orsaker till dessa symtom (4).

Av intresse kan nämnas att tetracyklin har studerats som ett neuroprotektivt läkemedel vid vissa neurologiska sjukdomar (5). Ett fall finns beskrivet där långtidsbehandling med tetracyklin resulterat i att patienten förbättrats i CPEO-symptomen. Baserat på denna observation och antaganden om att tetracykliner potentiellt kan minska oxidativ stress har en studie med 16 CPEO-patienter (varav åtta fick behandling) genomförts. I studien observerades ingen förbättring (eller försämring) av CPEO-symtomen (6,7). Påverkan på mitokondriernas funktion har även studerats som strategi i behandlingen av elakartade tumörer (8).

Sammantaget finner vi alltså inga publicerade fall där försämring av CPEO uppstått efter användningen av tetracyklin/doxycyklin, eller resulterat i facialispares.

Rekommendationer
I socialstyrelsens dokument om CPEO rekommenderas att avstå från användningen av vissa läkemedel, däribland tetracykliner, då dessa via effekter på den mitokondriella andningskedjan kan ”förorsaka svåra symtom hos personer med mitokondriella sjukdomar” (9). Ingen närmare referens anges för detta påstående. Liknande information finns att tillgå i internationella riktlinjer (10). Vi finner det sannolikt att dessa rekommendationer gällande tetracykliner i första hand baseras på försiktighetsprinciper utifrån teoretiska resonemang, likt de ovan beskrivna.

Vi har kontaktat den grupp som står bakom skriften från socialstyrelsen för att eftersöka mer information. Vi inväntar svar och kontaktar er ifall vi får ytterligare klarhet i frågan.

Sammanfattning

In vitro-studier och djurmodeller tyder på att doxycyklin och tetracykliner via påverkan på mitokondrier generellt kan leda till förändrad cellfunktion. De studier vi har hittat undersöker dock inte specifikt celler/djur med en mutation som orsakar CPEO.

Vid litteratursökning har vi inte identifierat några rapporter som beskriver facialispares som följd av doxycyklinbehandling hos patienter med mitokondriella sjukdomar inklusive CPEO+. Vi finner heller inte några kliniska fall där en patient med CPEO har försämrats i sin sjukdom efter behandling med tetracykliner.

I socialstyrelsens kunskapsdokument om progressiv extern oftalmopati liksom i internationella riktlinjer rekommenderas att vissa läkemedel, däribland tetracykliner, bör undvikas då dessa potentiellt kan försämra grundsjukdomens symtom.

Referanser
 1. 1. Stefano GB, Samuel J, Kream RM. Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Med Sci Monit Int Med J Exp Clin Res. 07 januari 2017;23:101–6.
 2. 2. Moullan N, Mouchiroud L, Wang X, Ryu D, Williams EG, Mottis A, m.fl. Tetracyclines disturb mitochondrial function across eukaryotic models: a call for caution in biomedical research. Cell Rep. 17 mars 2015;10(10):1681–91.
 3. 3. Houtkooper RH, Mouchiroud L, Ryu D, Moullan N, Katsyuba E, Knott G, m.fl. Mitonuclear protein imbalance as a conserved longevity mechanism. Nature. maj 2013;497(7450):451–7.
 4. 4. Gupta Y, Gupta M, Sambhav K, Phougat A, Varshney A. A report on a rare case of Kearns Sayre-like syndrome. Nepal J Ophthalmol Biannu Peer-Rev Acad J Nepal Ophthalmic Soc NEPJOPH. december 2010;2(2):160–3.
 5. 5. Orsucci D, Mancuso M, Filosto M, Siciliano G. Tetracyclines and neuromuscular disorders. Curr Neuropharmacol. juni 2012;10(2):134–
 6. 6. Omar A, Johnson LN. Tetracycline delays ocular motility decline in chronic progressive external ophthalmoplegia. Neurology. 03 april 2007;68(14):1159–60.
 7. 7. Mancuso M, Orsucci D, Calsolaro V, LoGerfo A, Allegrini L, Petrozzi L, m.fl. Tetracycline treatment in patients with progressive external ophthalmoplegia. Acta Neurol Scand. december 2011;124(6):417–23.
 8. 8. Tan Q, Yan X, Song L, Yi H, Li P, Sun G, m.fl. Induction of Mitochondrial Dysfunction and Oxidative Damage by Antibiotic Drug Doxycycline Enhances the Responsiveness of Glioblastoma to Chemotherapy. Med Sci Monit Int Med J Exp Clin Res. 26 augusti 2017;23:4117–25.
 9. 9. Progressiv extern oftalmoplegi [Internet]. SITENAME. [citerad 08 juli 2019]. Hämtad från: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ovanliga-diagnoser/progressiv-extern-oftalmoplegi/
 10. 10. Parikh S, Goldstein A, Karaa A, Koenig MK, Anselm I, Brunel-Guitton C, m.fl. Patient care standards for primary mitochondrial disease: a consensus statement from the Mitochondrial Medicine Society. Genet Med Off J Am Coll Med Genet. 2017;19(12).