Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

ELINOR
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 728, ELINOR

Publisert: 26.10.2017

  • ELINOR

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Nässkölj utan jod?

Dato for henvendelse: 26.10.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 728, ELINOR.

SPØRSMÅL: Det finns uppgift om att när man utför nässköljning med koksaltlösning bör den vara utan jod; varför?

SVAR: Vid nässköljning med saltvatten så rekommenderas på en hemsida för ÖNH sjuksköterskor att man blandar 0,5 liter kranvatten med 5 gram bordssalt till en fysiologisk koksaltlösning (0,9%) (1). Om sköljningen pågår under längre tid bör man använda salt utan tillsatser såsom jod. Detta för att man inte skall utveckla en allergi mot tillsatsämnena.

Vi finner ingen specifikt dokumentation om risk för irritation eller allergi vid nässköljning med joderat bordssalt. I bordssalt ingår jod med 50 mikrogram per gram salt, dvs en mycket låg andel (2). Det finns däremot beredningar som innehåller mycket högre koncentrationer av jod, t.ex. jodtinktur med 10% fritt jod, och som är mycket irriterande för huden och därför inte längre används (3). Istället används en jodofor, polyvinylpyrrolidone-iodine (PVP-I) där jod frisätts långsamt vilket minskar risk för irritationer. Den används som topikalt antiseptikum. En lösning med 10% PVP-I innehåller 0,1% fritt jod. Man har visat att reaktioner mot PVP-I framförallt är orsakade av irritation och att allergisk kontaktdermatit är mycket sällsynt.

Sammanfattning
I etablerad referenslitteratur finner vi ingen dokumentation om hur stor risken är för irritation eller allergier vid användning av bordssalt med jod vid nässköljning. Det är känt att jod i högre koncentrationer kan orsaka irritation och mer sällan allergisk reaktion vid topikal användning. Det finns därför en teoretisk risk att man kan reagera med framförallt irritation vid användning av joderat bordssalt vid nässköljning. Koncentrationen av jod i bordssalt som späds ut till fysiologisk koksaltlösning är dock så låg att risk för irritation bör anses som försumbar vid enstaka användning.

Källor
UpToDate
PubMed
Internetmedicin

Referanser
  1. 1. Nässköljning. Hemsidan för specialistföreningen för ÖNH sjuksköterskor. https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Specialistforeningen-for-Oron--Nas-och-Halssjukskoterskor/ForskningUtveckling1/Omvardnads-dokument/Nasskoljning/ (Hämtat 2017-10-24).
  2. 2. Jod. Livsmedelverkets hemsida. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/jod (Hämtat 2017-10-24)
  3. 3. Lachapelle JM. A comparison of the irritant and allergenic properties of antiseptics. Eur J Dermatol. 2014 Jan-Feb;24(1):3-9.