Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 1011, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 21.09.1998

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tranebær ved residiverende urinveisinfeksjoner

Dato for henvendelse: 21.09.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 1011, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege ved en barneavdeling har henvendt seg til sitt sykehusapotek med spørsmål om tranebær kan benyttes som et profylaksealternativ til barn med residiverende urinveisinfeksjoner. Spesielt gjelder forespørselen for barn med tilstander som for eksempel vesicoureteral refluks, og som nå behandles forebyggende med antibiotika.
Sykehusapoteket har henvendt seg videre til RELIS med spørsmål om det finnes dokumentasjon for slik bruk og effekt av tranebær.

SVAR: Tranebær og tranebærjuice har tradisjonelt vært brukt for å behandle og forebygge urinveisinfeksjoner på samme måte som kjerringrokk og andre urteuttrekk. Tranebær inneholder kjemiske substanser som gjenfinnes i urin som hippursyre, analogt til metenaminhippurat. Dette senker pH i urinen. Hippursyre har bakteriostatisk effekt. Tranebæruttrekk har vist seg å hemme gramnegative stavbakteriers adheranse-egenskaper til uroepitel in vitro og forebygger residiverende cystitt in vivo, men dokumentasjonen er begrenset (1,2).

Tranebær nevnes som et pseudomedikamentelt alternativ til kontinuerlig antimikrobiell profylakse ved residiverende cystitt i en terapianbefaling fra Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) som ble publisert tidligere i år, først og fremst som et mulig tiltak for å redusere antibiotikaforskrivning og risiko for resistensutvikling. Denne terapianbefalingen gjelder for behandling og forebygging av ukomplisert akutt cystitt hos ellers friske kvinner, og omfatter ikke tranebær som profylakse til barn (1,2).

Dokumentasjonen for tranebærs effekt i forbindelse med urinveisinfeksjoner er imidlertid begrenset. Resultatene av de studiene som er gjennomført gjelder for voksne, og flest studier synes å være utført på kvinner. Det mangler studier og dokumentasjon for at tranebær er tilstrekkelig alene som profylakse i stedet for antibiotika til barn med sykdommer der det er indikasjon for forebyggende behandling, som blant annet ved refluks i urinveiene (2,3).
Vi kan derfor ikke anbefale at tranebær benyttes profylaktisk i stedet for antibiotika til barn med residiverende urinveisinfeksjoner.

Referanser
  1. 1. Bærheim A. Behandling og forebygging av ukomplisert akutt cystitt hos kvinner. Resistens (Folkehelsa) 1998; 2 (6): 11-2.
  2. 2. Bærheim A. Tranebær til forebygging av gjentatte cystitter. Resistens (Folkehelsa) 1998; 2 (8): 15-6.
  3. 3. Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen, pers. medd. 23. september 1998.