Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 1131, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 22.02.1999

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Iridosyklitt og red man syndrome etter behandling mot mykobakterieinfeksjon.

Dato for henvendelse: 22.02.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 1131, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En sykehuslege har henvendt seg til RELIS angående en mannlig pasient som behandles for mykobakteriose. Han har utviklet "the red man's syndrome" som gir typisk rødlig hudfarge og ses ved overdosering og toksisk effekt av forskjellige tuberkulosemidler. I tillegg har pasienten fått iridosyklitt, en alvorlig øyelidelse som kan resultere i synstap.

Pasienten har vært behandlet med etambutol (Myambutol ®) og rifabutin (Ansatipin ®) og legen ønsker opplysninger om det er beskrevet bivirkninger av disse legemidlene som kan forklare pasientens iridosyklitt. Det kan eventuelt være aktuelt å undersøke om rifampicin (Rimactan ®) kan gi denne type bivirkning. Pasienten har for øvrig også brukt klaritromycin (Klacid ®).

SVAR: Iridosyklitt og uveitt brukes om hverandre om betennelse i iris og i corpus ciliare, som til sammen danner uveas fremre, ringformede del (1).

Etambutol og rifabutin er klassifisert som henholdsvis kjemoterapeutikum og antibiotikum til bruk ved behandling av tuberkulose og andre infeksjonssykdommer. Preparatene er blant annet registrert i Sverige, men ikke i Norge, hvor de brukes etter søknad om registreringsfritak (2a,2b).
I den svenske preparatomtalen av rifabutin er uveitt omtalt som en mindre vanlig (1/100-1/1000) bivirkning (2b), og under kapitlet om overdosering er det angitt at doser > 1000 mg rifabutin over lengre tid har forårsaket uveitt. For øvrig foreligger det begrenset erfaring i forbindelse med overdosering (2c).
I et amerikansk oppslagsverk som generelt inneholder detaljerte opplysninger om rapporterte bivirkninger er det angitt at uveitt, enten ensidig eller tosidig, kan forekomme i enkelte tilfeller ved doser på 300-900 mg rifabutin daglig. Bivirkningen er oftest sett når preparatet er brukt i kombinasjon med annen legemiddelterapi, spesielt klaritromycin og/eller flukonazol, og kan forårsake forbigående eller permanent synstap (3a).

Vi har ikke funnet opplysninger om tilsvarende bivirkning ved bruk av etambutol eller rifampicin (2a, 3b,3c).

Referanser
  1. 1. Hunskår R, redaktør. Allmennmedisin. Klinisk arbeid 1997: 166.
  2. 2. FASS Läkemedel i Sverige 1998: 830-1(a), 154-5(b), 1385(c).
  3. 3. McEvoy GK, editor. American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information 1998: 460-3(a), 451(b), 467-8(c).