Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 1229, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 08.07.1999

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av Vastarel ® (trimetazidin) ved Menieres sykdom.

Dato for henvendelse: 08.07.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 1229, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En pasient har lest eller hørt at Vastarel ® (trimetazidin) kan hjelpe ved Menieres sykdom, og har bedt legen om å forskrive preparatet. Legen har kontaktet apoteket for å få eventuell dokumentasjon, doseringsanvisning med mer.

SVAR: Trimetazidin hører til en ny type kalsiumkanalblokkere (piperaziner) som synes å ha enkelte cytoprotektive effekter ved å påvirke energiomsetningen i myokardceller og derved redusere skadene ved iskemi (1,2). Bakgrunnen for bruk ved Menieres sykdom er en teori om at væskeansamling og økt trykk i labyrinten i det indre øret kan forårsake iskemi og skade på sensorisk vev (2).
Vastarel ® markedsføres i land som Danmark og Frankrike som 20 mg tabletter, med indikasjon Menieres sykdom i Danmark (3) og angina pectoris og symptomatisk behandling av svimmelhet og tinnitus i Frankrike (4). Ved søk i medisinske databaser har vi funnet få arbeider der effekten av trimetazidin ved Menieres sykdom er undersøkt og dokumentert, men det er mulig at myndighetene har hatt tilgang på mer materiale. De fleste artiklene er fra perioden 1985-1990. Det ble i 1990 blant annet publisert to mindre studier fra Italia og Nederland (5,6), der trimetazidin ble sammenlignet med betahistin (en histaminanalog). Forfatterne angir at pasientene som ble behandlet med trimetazidin hadde mindre svimmelhet enn de som ble behandlet med betahistin, men materialet er for lite til at det kan trekkes noen sikker konklusjon. Trimetazidin ble gitt i døgndoser på 60 mg i de nevnte studiene. I den danske preparatomtalen angis døgndosen til 40 mg, fordelt på 20 mg 2 ganger daglig (3).
Vi har ikke funnet studier der trimetazidin er undersøkt med hensyn på sykdomsutvikling eller tilbakefall, eller sammenlignet med andre behandlingsalternativer eller placebo. Trimetazidin er ikke nevnt blant behandlingsalternativene for Menieres sykdom i en relativt ny oversiktsartikkel fra British Medical Journal (7).

Referanser
  1. 1. Hardman JG, Limbird LE, editors. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics 1996; 9th ed.: 775-6.
  2. 2. Parfitt K, editor. Martindale. The complete drug reference 1999; 32nd ed.: 400, 959.
  3. 3. Lægemiddelkataloget (Danmark) 1997: 103, 1004.
  4. 4. Dictionnaire Vidal (Frankrike) 1999: 2005.
  5. 5. Martini A, De Domenico F. Trimetazidine versus betahistine in Meniere's disease. (Abstract). Annales d'Oto-Laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale 1990; 107 (Suppl. 1): 20-7.
  6. 6. Kluyskens P et al. Trimetazidine versus betahistine in vestibular vertigo. A double blind study. (Abstract). Annales d'Oto-Laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale 1990; 107 (Suppl. 1): 11-9.
  7. 7. Saeed SR. Diagnosis and treatment of Ménière's disease. BMJ 1998; 316: 368-72.