Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 1307, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 02.11.1999

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Steroider og langtidsvirkende beta-2 agonister under graviditet

Dato for henvendelse: 02.11.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 1307, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En kvinne gravid i uke 19, bruker relativt ofte en hurtigvirkende beta-2-agonist mot sine astmaplager. Legen har prøvd å gi tilleggsbehandling med kromoglikat (Lomudal) til kvinnen, men oppnådde bare en liten tilleggseffekt. Legen har kontaktet en lungelege som mente at opptrapping av behandlingen ikke var nødvendig, mens en gynekolog som er konsultert mente at det var grunn til å trappe opp behandlingen. Legen har nå bestemt seg for å trappe opp behandlingen enten med langtidsvirkende beta-2-agonister eller steroider. Legen ønsker informasjon om hvilket steroid hun bør velge og om eventuelt langtidsvirkende beta-2-agonister også kan være et alternativ for denne kvinnen.

SVAR: Behandling av astma hos gravide er tidligere utredet av RELIS og det vises til denne for en mer utførlig informasjon (1).

Generelt vil behandling av astma hos gravide følge de samme retningslinjene som hos andre astmatikere (2). Statens legemiddelkontroll (SLK) har utgitt en terapiveiledning som omhandler behandling av astma (3).

Langtidsvirkende beta-2-agonister (salmeterol og formoterol)
Langtidsvirkende beta-2-agonister er bare godkjent som vedlikeholdsbehandling av astma når behandling med inhalasjonsteroider og kortidsvirkende beta-2-agonister ikke gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen (3,4).
Dette er derfor ikke et naturlig valg hos denne kvinnen siden hun ikke bruker inhalasjonssteroider. Når det gjelder vurdering av disse midlene hos gravide, vises til tidligere utredning (1).

Inhalasjonssteroider (beklometason, budesonid, flunisolid og flutikason):
Norsk legemiddelhåndbok skriver at det ikke er noen holdepunkter for skadelige effekter på barnet ved bruk av inhalasjonsglukokortikoider (5). Andre kilder angir også at slik behandling er trygt hos gravide (2).
En kilde angir at det ikke funnet noen sammenheng mellom medfødte misdannelser og bruken av beklometason under graviditet (6). Beklometason er det eldste inhalsjonspreparatet og det foreligger derfor mest informasjon om dette middelet, selv om man ikke har noen holdepunkter for å si at de andre midlene er mindre egnet (2).
Generelt anbefales å bruke laveste effektive dose ved behandling av gravide, da den systemiske effekten vil øke med høye doser.

Konklusjon:
Det er viktig at gravide kvinner gis en optimal astmabehandling. Generelt anbefales det å starte med inhalsjonssteroider som trinn 2 når man ikke oppnår ønsket effekt med beta-2-agonister og eventuelt kromoglikat (3). Selv om man har mest informasjon om beklometason, siden dette er det eldste på markedet, anses alle inhalsjonssteroider som likeverdige ved behandling av gravide. Ved behandling av gravide bør man starte med en lav dose inhalasjonssteroider.
Bruk av langtidsvirkende beta-2-agonister hos denne kvinnen er ikke i samsvar med de generelle anbefalinger, siden inhalasjonssteroider ikke er forsøkt først.

Referanser
  1. 1. RELIS database 1998; sp.nr.902, RELIS Sør.
  2. 2. Rubin P, editor. Prescribing in Pregnancy 1995 2nd ed.: 46-58.
  3. 3. Statens legemiddelkontolll. Terapianbefaling: Behandling av astma. Nytt om legemidler 1998: 21(suppl. 3).
  4. 4. Felleskatalog 1999: 1337.
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 1998-99: 576.
  6. 6. Briggs GG et al. Drugs in Pregnancy and Lactation. A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk 1998; 5 th ed.: 96-7.