Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 1347, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 21.10.1999

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Cytokrom P-450 og legemiddelmetabolisme

Dato for henvendelse: 21.10.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 1347, RELIS Sør.

SPØRSMÅL: En farmasøyt ved et spesialsykehus ønsker opplysninger om cytokrom P-450 og legemiddelmetabolisme. Dokumentasjon om metabolisme av psykofarmaka via cytokrom P-450 systemet er lett tilgjengelig, men pasientene har i mange tilfeller også somatiske lidelser. Hun er derfor interessert i om det finnes noe generell litteratur om cytokrom P-450 systemet, fortrinnsvis knyttet til metabolisme av legemidler som benyttes ved behandling av somatiske lidelser.
Bakgrunnen er at det spesielt ved terapisvikt av psykofarmaka er behov for å vurdere om annen samtidig behandling kan gi interaksjoner via cytokrom P-450 systemet og dermed forklare manglende effekt eller uventede serumkonsentrasjoner av legemidlene.

SVAR: Artikler om legemiddelmetabolisme og -interaksjoner publiseres jevnlig, også som oversiktsartikler. Videre finnes det diverse oppslagsverk eller håndbøker som tar for seg legemiddelinteraksjoner. Hemming eller induksjon av cytokrom P-450 enzymsystemet (CYP) som metaboliserer svært mange legemidler er sannsynligvis blant de best dokumenterte mekanismer ved legemiddelinteraksjoner.

Legemiddelinteraksjoner er nøye omtalt i en rekke preparatmonografier i den svenske legemiddelkatalogen FASS, som dessuten inneholder et eget kapittel om interaksjoner (1). Dette kan også fås på diskett.
Fra tilgjengelige tidsskrifter har vi funnet frem enkelte oversiktsartikler om metabolisme via cytokrom P-450 systemet (2,3,4). Interaksjonsprogrammet fra The Medical Letter Inc. kan også være nyttig (2). Ved søk i medisinske databaser finnes også en mengde publikasjoner om emnet.
Videre kan Internet gi nyttig tilgang til informasjon om farmakokinetikk generelt (5) og om legemiddel-metabolisme via cytokrom P-450 systemet spesielt (6,7). Dataprogrammet P450 Drug Interactions (7) har vi lastet ned fra Internet ganske nylig, og har derfor så langt begrenset egen erfaring.

Manglende eller uventet effekt av behandling med legemidler er for øvrig et komplekst problem, der ikke bare kombinasjonen av forskrevne legemidler kan være mulig årsak. Pasientens eventuelle bruk av ikke reseptpliktige preparater, naturmidler eller annen alternativ medisin, helsekost, eller vanlig ernæring, vil i enkelte tilfeller også kunne forklare terapisvikt eller bivirkninger av en gitt behandling.

Referanser
  1. 1. FASS Läkemedel i Sverige 1999: 1383-1453.
  2. 2. Drug Interactions. The Medical Letter 1999; 41 (1056): 61-2.
  3. 3. Lin JH, Lu AYH. Inhibition and induction of cytochrome P450 and the clinical implications. Clin Pharmacokinet 1998; 35 (5): 361-90.
  4. 4. Sproule BA et al. Selective serotonin reuptake inhibitors and CNS interactions. A clinical review of the evidence. Clin Pharmacokinet 1997; 33 (6): 454-71.
  5. 5. Bourne DWA. Using the Internet as a pharmacokinetic resource. Clin Pharmacokinet 1997; 33 (3): 153-60.
  6. 6. Flockhart DA. Cytochrome P450 drug interaction table. http:// www.dml.georgetown.edu/depts/pharmacology/davetab.html (4. nov. 1999).
  7. 7. Oesterheld J, Osser DN. The P450 drug interactions home page. P450 drug interactions computer program. http://www.mhc.com/Cytochromes/index.html (4. nov. 1999).