Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 1430, RELIS Sør

Publisert: 14.04.2000

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Smertefull penil ereksjon som bivirkning av levomepromazin

Dato for henvendelse: 14.04.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 1430, RELIS Sør.

SPØRSMÅL: En lege ønsker opplysninger om det tidligere er rapportert smertefull penil ereksjon som bivirkning av Nozinan (levomepromazin).
Problemstillingen gjelder en pasient som har brukt Nozinan (levomepromazin) 25 mg dosert om kvelden, som sovemedisin. En uke etter at behandlingen startet fikk han plager med smertefull ereksjon som han våkner av om natten. Pasienten knytter problemet til bruk av Nozinan. Han har hatt plager med smertefull ereksjon i ca. 2 år, også etter å ha byttet medikament fra Nozinan til Sinequan (doxepin).
Legen er ikke kjent med at Nozinan kan gi slik bivirkning, og ønsker nærmere opplysninger og dokumentasjon innen pasienten kommer til konsultasjon.

SVAR: Levomepromazin (Nozinan), kalt methotrimeprazin i anglosaksisk litteratur, er et antipsykotikum (nevroleptikum) av typen fentiaziner. Legemidlet har antiandrenerg-, antihistaminerg-, antidopaminerg-, antikolinerg- og antiserotonerg effekt. På grunn av stoffets sterke, uspesifikke sedativ-hypnotiske virkning, har levomepromazin vært mye brukt til behandling av pasienter med søvnløshet (1,2).
Levomepromazin har vært på markedet i en årrekke, men det foreligger sparsomt med dokumentasjon. Det er ikke brukt i USA og det finnes derfor lite publisert, spesielt i Medline og annen amerikansk litteratur. Imidlertid angir oppslagsverk om bivirkninger, og publiserte kasuistikker og oversiktsartikler at bruk av nevroleptika generelt kan forårsake seksuell- eller erektil dysfunksjon. Reaksjonene er klassifisert som benigne, og som oftest reversible ved seponering av legemidlet (3). Priapisme, definert som patologisk forlenget og smertefull ereksjon er beskrevet som sjelden bivirkning av levomepromazin (2,4,5). Denne bivirkningen er også sett ved bruk av andre fentiaziner eller antipsykotika generelt (3,6). Mekanismen er ikke fullt ut klarlagt, men alfa-adrenerg blokkade er tidligere foreslått (7).

Ved gjennomgang av bivirkninger meldt til Statens legemiddelkontroll for perioden 1990-98 er det funnet rapportert ett tilfelle av priapisme ved bruk av levomepromazin (8). Dersom det er mistanke om mulig årsakssammenheng mellom levomepromazin og pasientens smertefulle ereksjoner, bør det vurderes meldt som legemiddelbivirkning til Statens legemiddelkontroll.

Vi er ikke kjent med om pasientens plager omfatter forlenget ereksjonstid i tillegg til smertene, eller priapisme, heller ikke om pasienten har brukt andre legemidler eller har annen underliggende sykdom.

Referanser
  1. 1. Felleskatalog 2000: 1130-1.
  2. 2. Dollery C, editor. Therapeutic Drugs 1999; 2nd ed.; vol.1: M97-100.
  3. 3. Dukes MNG, editor. Meyler's Side effecst of Drugs 1996; 13th ed.: 125-6.
  4. 4. Eikmeier G. Priapism in neuroleptic therapy. (Germain). (Abstract).Nervenarzt. 1987; 58 (12): 771-2.
  5. 5. Souza CAC et al. Priapism and psychotropic drugs: Reported case and bibiliographic revision. (Abstract). Psiquiatr Biol 1997; vol. 5 (3); 161-5.
  6. 6. Pollack MH et al. Genitourinary and sexual adverse effects of psychotropic medication. (Abstract). Inetrantional Journal of Psychiatry in Medicine 1992; vol. 22 (4): 305-27.
  7. 7. Banos JE et al. Drug-induced priapism. Its aetiology, incidence and treatment. (Abstract). Medical Toxicology and Adverse Drug Experience 1989; vol 4 (1): 46-58.
  8. 8. Statens legemiddelkontroll. Bivirkningsrapporter - Nozinan ® (N05A) 1998.