Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 1476, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 21.02.2000

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Polynevropati etter bruk av metotreksat

Dato for henvendelse: 21.02.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 1476, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Kan metotreksat være ansvarlig for utvikling av sensorisk og motorisk polynevropati i underekstremitetene?

Lege ønsker å vite om 7,5 mg metotreksat gitt en gang i uken til en 64 år gammel kvinne med revmatoid artritt kan resultere i polynevropati i underekstremitetene etter 2 uker (to doser med metotreksat). Hun fikk smerter distalt i underekstremitetene og er nå innlagt for polynevropati. Pasienten fikk også folsyre og behandles med prednisolon og får substitusjonsbehandling for hypotyreose. Symptomene på polynevropati progredierte inntil metotrexat ble seponert.

SVAR: Det er velkjent at metotreksat virker nevrotoksisk (1), men dette er oftest sett ved større doser og doser gitt intratekalt. Selv om mer moderate doser også kan være nevrotoksiske (2) har vi ikke sett rapporter på så lav dose som denne pasienten har fått. Perifer polynevropati angis ikke som en velkjent bivirkning av metotrexat (3) som er et legemiddel hvor man nå har lang brukserfaring. Ved enkelt Medline søk (1976-2000, søketerm methotrexate & polyneuropathy) har vi ikke funnet opplysinger om denne sammenhengen. Den nevrotoksiske effekt av metotreksat er ikke helt forstått. Noe tilskrives folsyremangel hvorved kombinasjon med folsyre, slik pasienten har fått, blir anbefalt uten at dette skal redusere effekten ved reumatoid artritt (3). En annen mekanisme kan være adenosinfrigjøring i CNS, og at adenosinfrigjøring kan være ansvarlig for den anti-inflammatoriske effekt ved artitt (4). Hos 4 av 6 barn med nevrotoksisk påvirkning av metotreksat ble denne opphevet ved aminofyllin (4), men dette er ufullstendig dokumentert. Sykdommer i tyroidea og vitaminmangel (B12) er blant mange mulige årsaker til polynevropati (5).
I denne pasientens tilfelle skal polynevropatiutviklingen ha stanset når metotreksat ble seponert, noe som kan tyde på en sammenheng med bruk av dette legemidlet. Dersom det er mistanke om legemiddelbivirkning bør det sendes melding til Statens Legemiddelkontroll .

Vi kan ikke utelukke at polynevropati hos enkelte pasienter kan utløses av en liten dose metotreksat selv om vi ikke har sett rapporter på dette.

Referanser
  1. 1. Parfitt K, editor. Martindale. The Complete Drug Reference 1999; 32nd ed.: 547-8.
  2. 2. Genvresse J et al. Subacute encephalopathy after combination chemotherapy including moderate-dose methotrexate in a patient with gastric cancer (Abstract). Anti-cancer Drugs 1999; 10: 293-4.
  3. 3. DiPiro JT et al, editors. Pharmacotherapy. A Pathophysiological Approach 1997; 3rd ed.: 1727.
  4. 4. Berini JC et al. Aminophyllin for methotrexate-induced neurotoxicity. Lancet 1995; 345: 544-7.
  5. 5. Kumar P, Clark M, editors. Clinical Medicine. 1998; 4th ed.: 1094-6.