Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1995; spm.nr. 149, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 18.05.1995

 • RELIS Sør

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

A-vitamin ved Ushers syndrom

Dato for henvendelse: 18.05.1995

RELIS database 1995; spm.nr. 149, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Mor til barn med mulig Ushers syndrom har hørt at A-vitamin kan forebygge utvikling av nattblindhet og blindhet. Hun har spurt øre-nese-hals-legen om dette. Legen kontaktet apoteket som igjen konsulterte RELIS.
RELIS er bedt om å undersøke hvorvidt det foreligger opplysninger om bruk av vitamin A på denne indikasjonen, og hvilke doser som i så fall er brukt.

SVAR: Synssvekkelse forårsaket av retinitis pigmentosa er forbundet med Ushers syndrom. Bruk av vitamin A ved retinitis pigmentosa er beskrevet i enkelte artikler, men behandlingseffekten synes ikke å være avklart.
En større studie som ble publisert i 1993 (1) omfattet 601 voksne pasienter (18-49 år) som ble behandlet i opptil 6 år med forskjellige doser av vitamin A og/eller vitamin E. Forfatterne konkluderte med at vitamin A kunne ha gunstig effekt på sykdomsforløpet, og at resultatene tilsa at de fleste voksne pasienter med vanlige former av retinitis pigmentosa bør ta 15.000 IE vitamin A pr. dag, under jevnlig kontroll av en oftalmolog. De oppga at det ikke var sett bivirkninger under studien, og at mekanismen for hvordan vitamin A påvirker sykdomsforløpet er ukjent.
I samme tidsskriftnummer ble det trykket en lederartikkel som reiste en del motforestillinger mot disse konklusjonene (2). Innvendingene var bl.a. at studien ikke viste signifikant nytte med hensyn på synsfunksjon, og at systemiske eller toksiske konsekvenser av langtidsbehandling med vitamin A ikke var kjent. Lederartikkelen anbefalte fortsatt forsiktighet ved forskrivning av vitamin A, dels fordi de kliniske fordelene av behandlingen var dårlig dokumentert og dels fordi behandlingen kan innebære en risiko for uønskede effekter.
Samme tidsskrift har senere trykket flere leserbrev (4-9,11), samt kommentarer fra artikkelforfatterne (3,10), og innholdet tyder på at det råder en viss uenighet, blant annet om hvilke konklusjoner som bør eller kan trekkes av studien og hvilke anbefalinger som kan gis på bakgrunn av denne..
En svensk artikkel (12) har kommentert den amerikanske studien og den tilhørende lederartikkelen.

Uansett standpunkt, gjelder diskusjonen behandling av voksne personer. Behandling av barn, herunder dosering, forsiktighetsregler, risiko mm., er lite beskrevet i den litteratur vi har funnet frem til. I den svenske artikkelen (12) om vitamin A ved retinitis pigmentosa oppgis at barn og gravide kvinner utgjør et spesielt problem, og at ingen vitenskapelige studier er gjort på disse pasientgruppene. Det heter videre: Om barn eller gravide kvinner skal behandles bør derfor barnelege resp. gynekolog kontaktes. Noen opplysninger om mulig toksisitet av vitamin A hos barn er kort nevnt i en annen referanse (2), men dette spørsmålet er ikke undersøkt spesielt på dette tidspunkt.

Referanser
 1. 1. Berson EL et al. A Randomized Trial of Vitamin A and Vitamin E Supplementation for Retinitis Pigmentosa. Arch Optalmol 1993; 111: 761-72.
 2. 2. Massof RW, Finkelstein D. Supplemental Vitamin A Retards Loss of ERG Amplitude in Retinitis Pigmentosa. Arch Ophtalmol 1993; 111: 751-4.
 3. 3. Berson EL et al. Vitamin A Supplementation for Retinitis Pigmentosa. Arch Ophtalmol 1993; 111: 1456-7.
 4. 4. Massof RW, Finkelstein D. Arch Ophtalmol 1993; 111: 1458-9.
 5. 5. Norton EWD. A Randomized Trial of Vitamin A and Vitamin E Supplementation for Retinitis Pigmentosa. Arch Ophtalmol 1993; 111: 1460.
 6. 6. Marmor MF. Arch Ophtalmol 1993; 111: 1460-1.
 7. 7. Clowes DD. Arch Ophtalmol 1993; 111: 1461-2.
 8. 8. Gamel JW, Barr CC. Arch Ophtalmol 1993; 111: 1462-3.
 9. 9. Fielder AR, Marshall J. Arch Ophtalmol 1993; 111: 1463.
 10. 10. Berson EL et al. Arch Ophtalmol 1993; 111: 1463-5.
 11. 11. Felix JS, Laties AM. Arch Ophtalmol 1993; 111: 1466.
 12. 12. Andreasson S et al. Vitamin A ved retinitis pigmentosa. Läkartidningen 1993; 90 (38): 3181.