Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1756, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 05.12.2001

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Smertefulle sår som bivirkning av Imurel

Dato for henvendelse: 05.12.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1756, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Sykehuslege har 75 år gammel pasient med begrenset sklerodermi, CREST. Behandlet for smertefulle sår på leggen med Solu-Medrol (metylprednisolon) (støt), Prednisolon (prednisolon) 40 mg/dag og Imurel (azatioprin) 150 mg/dag siste 5-6 uker. Sårene antas å være immunologisk betinget og er under den aktuelle behandlingen i tilbakegang. Pasienten fikk for et par uker siden imidlertid nye smertefulle sår i gane og perianalt. Blodprøver viser ingen tegn på infeksjon (ikke forhøyet SR, CRP eller hvite) og heller ingen benmargstoksisitet.
Forespørselen gjelder hvorvidt Imurel kan være årsak til utvikling av sårene perianalt og i ganen.

SVAR: Azatioprin brukes i forbindelse med transplantasjoner og en rekke autoimmune og kroniske inflammasjonssykdommer. Eventuelle bivirkninger inntrer gjerne i løpet av de første to månedene av behandlingen, og korrelerer ikke nødvendigvis til daglig dose. Ca 14-18% av pasientene må avbryte behandlingen på grunn av bivirkninger hvorav de vanligste er benmargsdepresjon, gastrointestinale reaksjoner, hypersensitivitetsreaksjoner og infeksjoner (1). Med hensyn til bivirkninger fra hud utover hypersensitivitetsreaksjoner er det rapportert vaskulitt med mikroskopisk polyarteritt, Sweet's syndrom (akutt febril neutrofil dermatose), samt sporadiske rapporter på squamous cell carcinom, leppe kreft, Kaposi's sarcoma og sarcom i cervix og anus (2) .

Hos aktuell pasient ble smertefulle sår på legg bedret under Imurel/steroid behandling, men nye sår er tilkommet i gane og perianalt. Azatioprin brukes både terapeutisk og som steroidsparende middel ved flere tilstander hvor affeksjon av slimhinner ses, blant annet ved pemphigus vulgaris og ved Mb.Bechet. Det kan således være vanskelig å skille mellom en bivirkningsreaksjon og sårutvikling som ledd i den autoimmune sykdommen.
Ved søk i relevant litteratur og databaser er det lite dokumentasjon på hvorvidt Imurel kan gi opphav til nye smertefulle sår. I den amerikanske preparatomtalen nevnes ulcerasjon av slimhinner i munn, øsofagitt med mulig ulcerasjon og steatore (3). Den svenske legemiddelkatalogen angir at azatioprin kan gi gastrointestinale bivirkninger i form av tarmperforasjon og blødning i meget sjeldne tilfeller, <1/1000 (4). Det er også rapportert at azatioprin kan gi Steven-Johnsons syndrom (5), hvor man ser slimhinneaffeksjon blant annet oronasalt og anogenitalt. Da den aktuelle pasienten har fått store doser steroider samtidig med azatioprin-oppstart, kan det tenkes at utvikling av nye sår, samt omfang av de, er noe redusert, slik at tolkning og årsakssammenheng er vanskelig å avgjøre.

Konklusjon
Det er kan være vanskelig å skille mellom bivirkning og grunnsykdom hos denne pasienten. Da den aktuelle sårreaksjon fra gane og perianalt oppstod relativt kort tid etter oppstart av legemidlet, kan det tyde på at dette er en legemiddelreaksjon. Dersom seponering bedrer tilstanden, vil dette ytterligere forsterke mistanken til at det aktuelle er en legemiddelbivirkning. Dersom det er mistanke om sammenheng mellom legemiddel og uønsket effekt, bør tilfellet meldes som en bivirkning til Statens legemiddelverk.

Referanser
  1. 1. Dukes MNG, editor. Meyler's Side Effects of Drugs 2001; 14th ed.: 1280.
  2. 2. Dukes MNG, editor. Meyler's Side Effects of Drugs 2001; 14th ed.: 1561.
  3. 3. McEvoy GK, editor. American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information 2001: 3548.
  4. 4. FASS Läkemedel i Sverige 2001: 740-1.
  5. 5. Rajka G. Legemiddelbivirkninger i huden. Elanders forlag. Oslo. 1995:61.