Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 1848, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 20.03.2002

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Legemidler mot PMS

Dato for henvendelse: 20.03.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 1848, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Pasient, 35 år, ønsker behandling mot PMS som hun opplever som svært problematisk. Hun behandles for en revmatisk lidelse og bruker fra før en rekke legemidler, som ketobemidon, diazepam, prednisolon, ibuprofen, metotreksat med mer. Ved sykehuset vil man vite om noen legemidler har dokumentert effekt ved PMS, og hva man vet om de forskjellige behandlingalternativene.

SVAR: PMS (premenstruell spenning/tensjon, "premenstrual syndrome") er kjennetegnet av ulike symptomer som væskeretensjon, brystspreng, irritabilitet, nedstemthet med mer.
I Norsk legemiddelhåndbok (1) finnes en omtale av tilstanden og en kort oppsummering av noen av de mange behandlingsformer og medikamenter som er forsøkt, blant annet selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), nattlysolje, diuretika, p-piller og pyridoksin (vitamin B6). I tillegg brukes også ikke-medikamentelle metoder som regelmessig fysisk trening, kostholdsendringer etc.

RELIS har tidligere utredet bruk av østrogenplaster (2), nattlysolje (3), spironolakton (4)og progesteron krem (5) blant annet ved PMS.
Ved søk i databasen Medline har vi funnet flere artikler som beskriver forsøk med ulike preparater til behandling av premenstruell tensjon. Dokumentasjonen må likevel sies å være mangelfull fordi få studier har vært av tilstrekkelig størrelse og kvalitet til at man kan gi sikre konklusjoner om effekt og bivirkningsrisiko.

I regi av Cochrane-samarbeidet og andre institusjoner er det gjort flere gjennomganger av ulike behandlingsalternativer ved PMS, og det foreligger protokoller for å gjennomføre flere. Man har funnet at SSRI reduserer symptomene ved PMS, og at sikkerhet ved behandling er dokumentert og bivirkningene akseptable ved bruk i lave doser. Disse preparatene anses som førstevalg ved alvorlig PMS (6).
Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å fastslå effekt og sikkerhet ved bruk av nattlysolje ved PMS (7). Denne gjennomgangen ble sist oppdatert i 1997, og publikasjonene som ble vurdert er derfor relativt gamle nå. En ny gjennomgang av problemstillingen ser ut til å være igangsatt.
For pyridoksin (vitamin B6) fant man at resultater fra studier tyder på at doser opp til 100 mg/dag kan ha gunstig effekt ved behandling av premenstruelle symptomer og premenstruell depresjon, men også her var de studiene som ble vurdert ofte av dårlig kvalitet (8).


Konklusjon:
Serotoninreopptakshemmere (SSRI) er det medikamentelle behandlingsalternativ som er best dokumentert ved PMS. Siden pasienten i dette tilfellet bruker mange andre legemidler, må man vurdere om man ønsker å starte med ytterligere et preparat, samt mulig risiko for interaksjoner med eksisterende legemiddelregime.
Nattlysolje og vitamin B6 (pyridoksin) har i noen studier indikert å ha effekt, men dokumentasjonen er fremdeles utilstrekkelig. Bruk av disse midlene må derfor anses som eksperimentell, men medfører på den annen side mindre risiko for bivirkninger enn SSRI.
Andre behandlingsalternativer kan være p-piller eller diuretika. Valg av preparat baseres ofte på hva som er de mest fremtredende symptomer i det enkelte tilfellet.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2001: 395-6.
  2. 2. RELIS database 1999; sp.nr. 1225, RELIS Sør.
  3. 3. RELIS database 1999; sp.nr. 1339, RELIS Sør.
  4. 4. RELIS database 1999; sp.nr. 1353, RELIS Sør.
  5. 5. RELIS database 2001; sp.nr. 756, RELIS Midt-Norge.
  6. 6. Center for Reviews and Dissemination Reviewers. Efficacy of selective serotonin-reuptake inhibitors in premenstrual syndrome: a systematic review (treatment). Most recent update: 30-04-2001. EBM Reviews - Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness 2002; vol. 1.
  7. 7. Center for Reviews and Dissemination Reviewers. Efficacy of self-help and alternative treatments of premenstrual syndrome (treatment). Most recent update: 30-04-1997. EBM Reviews - Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness 2002; vol. 1.
  8. 8. Center for Reviews and Dissemination Reviewers. Efficacy of vitamin B-6 in the treatment of premenstrual syndrome. Systematic review (treatment). Most recent update: 31-07-2000. EBM Reviews - Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness 2002; vol. 1.