Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 1917, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 10.09.2002

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjon mellom Orfiril (valproat) og p-piller?

Dato for henvendelse: 10.09.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 1917, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En fertil kvinne som har en psykiatrisk diagnose og bruker valproat (Orfiril) instituert av psykiater ønsker å bruke p-piller. Hennes vanlige lege har tidligere ikke forskrevet p-piller når pasienten bruker antiepileptika pga frykt for enzyminduksjon i lever, og redusert sikkerhet av p-piller. Gjelder interaksjonsproblemet bare karbamazepin (Tegretol) eller også andre antiepileptika som valproat?

SVAR: RELIS har tidligere utredet spørsmålet om interaksjon mellom antiepileptika og perorale antikonsepsjonsmidler (1).

De fleste antiepileptika metaboliseres via cytokrom P-450 systemet i større eller mindre grad. Valproat derimot nedbrytes primært ved glukuronidering og beta-oksydasjon (2).

Eksempler på antiepileptika som har enzyminduserende egenskaper, og som dermed kan stimulere nedbrytningen og redusere effekten av andre legemidler, blant annet østrogener og gestagener, er fenobarbital, fenytoin, karbamazepin og felbamat (2,3). Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol kan også sees ved kombinasjon av p-piller og nyere midler som topiramat eller okskarbazepin (3,4).
Kombinasjon av enzyminduserende antiepileptika og vanlig brukte p-piller som innholder
30 mikrogram etinyløstradiol reduserer konsentrasjonen av etinyløstradiol og minsker sikkerheten for antikonsepsjon. I slike tilfeller vil det være nødvendig å forskrive p-piller som inneholder minst
50 mikrogram etinyløstradiol for at graviditetsbeskyttelsen skal opprettholdes. Slike preparater er ikke registrert i Norge, men kan skaffes på registreringsfritak (2).

Valproat er ikke med i oversikter over antiepileptika med enzyminduserende effekt på nedbrytningen av p-piller. Flere kilder nevner spesielt at den enzyminduserende effekten som sees for flere av de tradisjonelle antiepileptika som karbamazepin, ikke synes å gjelde for valproat (4,5). Heller ikke vigabatrin, gabapentin, lamotrigin og tiagabin antas å interagere med p-piller (5).

Referanser
  1. 1. RELIS database 1998; sp.nr. 1030, RELIS Sør.
  2. 2. Brodtkorb E, Spigset O. Interaksjoner med antiepileptika. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122 (20): 2002-4.
  3. 3. Felleskatalog 2002; Systematisk interaksjonsoversikt: 56e-63e.
  4. 4. FASS Läkemedel i Sverige 2002: 1600.
  5. 5. Stockley IH. Drug Interactions 1999; 5th ed.: 421.