Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 1929, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 07.10.2002

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Statiner og synkope

Dato for henvendelse: 07.10.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 1929, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege (spesialist i nevrologi) ønsker nærmere opplysninger om besvimelser/synkope er rapportert som bivirkning av statiner. Han har ikke funnet opplysninger om dette i Felleskatalogen.
Legen skal gi en uttalelse i forbindelse med en førerkortsak. Aktuell pasient er en mann (født i -34) som har blitt behandlet med statiner som sekundærprofylakse etter infarkter i hjernen. Han fikk først Lipitor (atorvastatin), men på grunn av besvimelser/synkope ble behandlingen endret til Pravachol (pravastatin) som gav samme symptomer. Pasientens kolesterol var 7,1 ved behandlingsstart, senere er lavere verdier blitt målt.

SVAR: I enkelte amerikanske oppslagsverk er synkope nevnt som mulig bivirkning av statiner (HMG CoA-reduktasehemmere). Den ene av disse kildene (1) nevner synkope som mulig bivirkning i en generell omtale av statiner, hvilket kan tyde på at dette er en bivirkning som kan opptre for flere eller alle legemidlene i gruppen. I den amerikanske produktkatalogen, PDR, er synkope angitt som bivirkning av Lipitor (atorvastatin) (2), men ikke nevnt i omtalen for Pravachol (pravastatin) (3).

I Verdens Helseorganisasjons (WHO) bivirkningsdatabase finnes det spontanrapporter om synkope etter behandling med både atorvastatin og pravastatin (4). De tallene vi har fått ut herfra er kumulative tall til og med år 2000, og gir ingen opplysninger om pasientene samtidig brukte andre legemidler, vurdering av årsak eller sannsynlighet for sammenheng mellom bivirkningen og legemiddelbruken. Det er på bakgrunn av disse opplysningene heller ikke mulig å anslå frekvens av denne bivirkningen, da det totale antall brukere av legemidlene ikke er kjent. Det er på det nåværende tidspunkt ikke foretatt søk i WHO-databasen for de andre statinene.
Vi har ikke funnet opplysninger om at synkope hittil er meldt som bivirkning av noen av statinene i Norge (4).
Utover dette har vi ikke funnet opplysninger om synkope som bivirkning ved bruk av statiner ved gjennomgang av relevant litteratur og søk i medisinske databaser. Det synes ikke å være publisert kasuistikker som beskriver dette.

Vi vil anbefale at det observerte meldes som mistenkt legemiddelbivirkning til Statens legemiddelverk dersom man ikke finner andre årsaker til pasientens synkoper.

Referanser
  1. 1. McEvoy GK, editor. American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information 2002: 1763.
  2. 2. Physicians' Desk Reference (PDR) (USA) 2002; 56th ed.: 2642, 2698.
  3. 3. Physicians' Desk Reference (PDR) (USA) 2002; 56th ed.: 1103.
  4. 4. Bivirkningsseksjonen, Statens legemiddelverk, pers. medd., 8. oktober 2002.