Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 1994, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 23.12.2002

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Toksoplasmosebehandling og forhøyet fenylalanin

Dato for henvendelse: 23.12.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 1994, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Et 11 dager gammelt spebarn behandles for medfødt toksoplasmose med følgende legemidler:
sulfadoxine 175 mg 2 ganger daglig, pyrimetamin mikstur 3,5 mg/ml 1 gang daglig og Rescuvolin (kalsiumfolinat) 5 mg/ml mikstur 1 ml 2 ganger pr. uke.
Det er funnet forhøyede verdier for fenylalanin ved minst én anledning mens dagens prøver viser normale verdier. Ifølge spørsmålsstiller kan dette enten være indikasjon på at barnet har Føllings sykdom (PKU, fenylketonuri) eller skyldes leverpåvirkning. Leverfunksjonsprøvene er normale og barnet har normalt stor lever. Behandlende lege ønsker opplysninger om noen av legemidlene kan være levertoksiske.

SVAR: Medfødt toksoplasmose behandles, slik som i dette tilfellet, vanligvis med pyrimetamin og sulfadoxine mens folinat gis hver tredje dag for å motvirke megaloblastisk anemi forårsaket av de to andre medikamentene (1,2). Pyrimetamin og sulfadoxine finnes i fast kombinasjon i antimalariamidlet Fansidar.

Mindre økninger i transaminaseaktivitet er rapportert som bivirkning av pyrimetamin (2). Kombinasjonsbehandling med pyrimetamin og sulfadoxine kan imidlertid forårsake alvorlige leverbivirkninger (hepatotoksisitet) (1,2). Tegn på unormal leverfunksjon kan da variere fra økt serum transaminaseaktivitet til mer markerte forstyrrelser med ikterus og hepatitis granulomatosa (leverbetennelse). Ett tilfelle av fatal leversvikt er også rapportert (2).

Kopi av referansene er oversendt spørsmålsstiller.

Referanser
  1. 1. Sweetman SC, editor. Martindale. The Complete Drug Reference 2002; 33rd ed.: 442-4, 585-6.
  2. 2. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's Side Effects of Drugs 2000; 14th ed.: 959-61.