Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2449, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 27.10.2004

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

NSAIDs og øresus

Dato for henvendelse: 27.10.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2449, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En pike på 14 år har brukt forskjellige NSAIDS som Naproxen, Ibux og Vioxx sammen med paracetamol i perioder. Normale doser. Mens hun brukte dette for 6 måneder siden fikk hun øresus. NSAIDs ble seponert og hun har ikke brukt det siden. Hun har fremdeles øresus. Legen hadde forventet at det ville gi seg ved seponering. Er dette en kjent og langvarig bivirkning av NSAIDs? Hva vet man om forløpet?

SVAR: Det er varierende hvor mye opplysninger som finnes om forskjellige NSAIDs og risiko for øresus, men det er beskrevet for alle tre preparatene som pasienten har brukt (1-3). For naproksen regnes dette som en vanlig bivirkning, og det er referert til kliniske studier hvor øresus har forekommet hos 3-9% av pasientene (4). Hørselstap er også beskrevet, men sjeldnere. For ibuprofen er forekomsten av tinnitus på under 3% og for rofecoxib mellom 0,1 og 1,9 %. Selv om øresus som regel er forbigående, er vedvarende plager beskrevet, da gjerne i kombinasjon med hørselstap. En forklaring på ototoksisitet kan være endret funksjon av sensoriske celler som en følge av vevsischemi på grunn av endret balanse mellom vasodilaterende prostaglandiner og vasokonstriktoriske leukotriener (4). Høy dose og høye serumkonsentrasjoner er viktige risikofaktorer, i tillegg til annen ototoksisk medikasjon, dårlig nyrefunksjon eller autoimmun sykdom (5,6), men har også forekommet hos ellers friske personer.

Konklusjon
Øresus og ototoksisitet, inkludert hørselstap er kjente bivirkninger av NSAIDs. Dette anses i utgangspunktet som reversible bivirkninger, men vedvarende hørselsskader er beskrevet. Man har imidlertid få opplysninger om hvor hyppig dette forekommer eller prognose for disse pasientene.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Naproksen. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 13. mars 2003).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ibux. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 5. november 2003).
  3. 3. Physicians Desk Reference (PDR) 2004; 58th ed.: 2111.
  4. 4. Clinical Pharmacology database 2004 Gold Standard Multimedia.
  5. 5. Seligmann H et al. Drug-Induced Tinnitus and Other Hearing Disorders. Drug Safety 1996; 14 (3): 198-212.
  6. 6. McKinnon BJ. Naproxen-Associated Sudden Sensorineural Hearing Loss. Military Medicine 1998; 163 (11): 792-3.