Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 2603, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 21.04.2005

 • RELIS Sør

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Akne/folikulitt - bivirkning ved litiumbehandling

Dato for henvendelse: 21.04.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 2603, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege har henvendt seg til RELIS med spørsmål om litium som årsak til akne/folikulitt. Dette er en kjent bivirkning. Han har en kvinnelig pasient i begynnelsen av 20-årene med en klar bipolar lidelse - type 1. Hun har brukt litium i noen måneder, så langt med god klinisk effekt, men hun har utviklet et kosmetisk skjemmende akneutslett i ansiktet. Finnes erfaringer på dette området? Pleier det å gå tilbake? Skal utslettet behandles på vanlig måte, eventuelt i samråd med hudlege? Hva er mekanismen bak dette utslettet ved Litiumbruk? Finnes slike opplysninger?

SVAR: Litium er et lenge og mye brukt medikament med god effekt ved bipolar lidelse. Det finnes publiserte kasuistikker av eldre dato om hudbivirkninger av litium (1,2,3), men bred klinisk erfaring tilsier at slike bivirkninger er et kjent problem (4). Forekomst av dermatologiske litiumbivirkninger anslås til ca 1 %, selv om årsakssammenheng i det enkelte tilfelle kan være vanskelig å fastslå (4,5). Blant forskjellige former for hudbivirkninger er akne, makulopapulært utslett og psoriasis de mest vanlige (4,6,7). Behandlingen kan utløse eller forverre allerede eksisterende hudreaksjoner, men litium er vanligvis ikke kontraindisert i slike tilfeller (2,7).

Litiumutløst hudreaksjon kan forsvinne igjen spontant, på tross av pågående behandling. Ved vedvarende akneplager har topikal og/eller systemisk aknebehandling gunstig effekt, men tetracykliner bør unngås på grunn av interaksjon med litium (7). I enkelte alvorligere tilfeller har topikal bruk av tretinoin, eller isotretinoin vært forsøkt, men bruk av isotretinoin må nøye vurderes i lys av de senere års kjennskap til at medikamentet kan gi psykiatriske bivirkninger, blant annet depresjon (3,8). Dosereduksjon eller midlertidig seponering av litium kan også redusere hudplagene, men hos enkelte må litiumbehandlingen avsluttes endelig for å oppnå bedring. I sjeldne tilfeller er hudbivirkninger av litium irreversible (4). Til pasienter som har god klinisk effekt av litium anbefales som regel å behandle hudbivirkningene fordi seponering vil kunne forverre grunnlidelsen. Kontroll av serumkonsentrasjonsnivå anbefales under enhver omstendighet for å avklare at bivirkningene ikke skyldes toksisk effekt av behandlingen (7).

Virkningsmekanismen for litium som stemningsstabiliserende middel er dårlig klarlagt (9,10). Mekanismene bak hudbivirkninger er heller ikke fullt ut kjent, men mange typer hudlidelser knyttet til litiumterapi er karakterisert ved nøytrofil infiltrasjon i epidermis (7).

Konklusjon:
Hudreaksjoner som akne og folikulitt er kjente, vanlige bivirkninger av litiumbehandling, men årssaksammenhengen kan være vanskelig å fastslå. Toksisk effekt av litium bør utelukkes. Pasientens bivirkninger må vurderes i forhold til behovet for behandling av grunnlidelsen i hvert enkelt tilfelle. Vanligvis anbefales topikal og/eller systemisk dermatologisk behandling, men dosejustering, midlertidig eller endelig seponering av litiumpreparat kan vise seg nødvendig.

Referanser
 1. 1. Remmer HI, Falk WE. Successful treatment of lithium-induced acne. J Clin Psychiatry 1986; 47 (1): 48.
 2. 2. Gupta AK et al. Lithium therapy associated with hidradenitis suppurativa. Case report and review of dermatologic side effects of lithium. J Am Acad Dermatol 1995; 32 (2, part 2): 382-6.
 3. 3. Cott A, Wisner KI. Isotretionin Treatment of a Woman with Bipolar Disorder. J Clin Psychiatry 1999; 60 (6): 407-8.
 4. 4. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's Side Effects of Drugs 2000; 14th ed.: 90.
 5. 5. McEvoy GK, editor. American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information 2005: 2452.
 6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lithionit. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (sist endret: 20. april 2004).
 7. 7. Drug Reactions and Interactions. Long-term lithium therapy is associated with skin reactions - predominantly acne and psoriasis. Drugs Ther Perspect 2005; 21 (3): 22-5.
 8. 8. Clinical Pharmacology © 2005 database. Isotretinoin. Gold Standard Multimedia. www.cp.gsm.com, søk 13 mai 2005.
 9. 9. Rang HP et al, editors. Pharmacology 2003; 5th ed.: 548-9.
 10. 10. Hardman JG et al, editors. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics 2001; 10th ed.: 508-10.