Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 2678, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 23.08.2005

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Trimetoprim og hudutslett

Dato for henvendelse: 23.08.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 2678, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En kvinne som i noen dager har fått behandling med trimetoprim mot urinveisinfeksjon har utviklet utslett. Legen spør om behandlingen bør seponeres på grunn av dette eller om kuren kan fullføres. Trimetoprim er førstevalg ut fra resistensbestemmelse, og pasienten er nå i bedring etter å ha vært syk i lengre tid.

SVAR: De vanligste hudbivirkningene med trimetoprim er makulopapulært utslett og kløe som gjerne oppstår 7-14 dager etter startet behandling. Ved anbefalte doser er insidensen av uspesifisert utslett ca. 3-7%, og høyere doser gir økt forekomst. Fotosensitivitetsreaksjoner kan også forekomme. Det anbefales å utvise forsiktighet hos pasienter som får flassing ("peeling") eller hudblemmer fordi dette kan være forløpere til mer alvorlige hudreaksjoner som erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Den godkjente preparatomtalen sier at trimetoprim-behandling skal seponeres umiddelbart dersom hudreaksjoner opptrer (1-3).

Referanser
  1. 1. Dukes MNG, editor. Meyler's Side Effects of Drugs 2000; 14th ed.: 904-5.
  2. 2. Clinical Pharmacology database. Trimethoprim. www.gsm.com , søk 24. august 2005.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Trimetoprim "Orion". http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 8. oktober 2004).