Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 2773, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 01.12.2005

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hørselsforstyrrelser og polyfarmasi

Dato for henvendelse: 01.12.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 2773, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Pasient, mann, 61 år, med uttalt KOLS og velkontrollert epilepsi rapporterer hørselsforstyrrelser. Han reagerer sterkt på selv svake lyder, som videre medfører hodepine og en følelse av at hodet "vokser" og "sprenges".

Pasienten står på en rekke medikamenter:
Nuelin Depot 350 mg x 2
Singulair 10 mg x 1
Ventolin 1 mg/ml og Atrovent 0,5 mg/m: inntil 8 x daglig (men bruker ikke så mye)
Seretide 25/125
Bisolvon 1 tabl inntill 4 x daglig
Tegretol 200 mg X 2 (byttet fra Trimonil Retard til Tegretol)
Albyl E
Zocor 20 mg 1 x 2
Didronate + Calcium 400mg/500 mg
Zyrtec av og til

Tidligere medikamenter:
Ciproxin
Trimonil Retard 300 mg x 2: pga blod i urinen (hematuri) byttet til Tegretol

Under et sykehusopphold ble behandling med Trimonil Retard initiert, men seponert pga bivirkning og pasienten satt på Tegretol. Den rapporterte bivirkingen var også tilstede under behandling med Trimonil Retard.

SVAR: Hørselsforsyrrelser som tinnitus, hyperakusis, hypoakusis og forstyrret oppfatning av tonefrekvens er beskrevet som kjente bivirkninger av karbamazepin i SPC, godkjent preparatomtale, for Tegretol (karbamazepin) og Trimonil Retard (karbamazepin) (1,2). Ved gjennomgang av SPC for de andre preparatene pasienten bruker er hørselsforstyrrelser som tinnitus og forbigående nedsatt hørsel nevnt som mulig bivirkning av Ciproxin (ciprofloxacin), et preparat pasienten har brukt tidligere. Vi velger derfor å se bort fra dette da det er vanskelig å bestemme årsakssammenheng med pasientens symptomer i dag uten nærmere tidsrelasjonen mellom preparatet og symptomene.

Hyperakusis er per definisjon økt sensitivitet ovenfor lyd ved lave nivåer som vanligvis ikke ville plage andre individer (3,4). Det er karakterisert ved en smertefull eller plagsom følelse når pasienten utsettes for lyd (3). Type og intensitet av lyd som forårsaker ubehag hos pasienter med hyperakusis vil variere mellom pasienter. Noen ganger kan til og med svake lyder som folding av papir gi ubehag (3). Hyperaksusis er en kjent, sjelden bivirkning av karbamazepin, men er også rapportert som et seponeringssymptom etter langvarig bruk av benzodiazepiner og er i tillegg assosiert med reduksjon av dose (1,5). Årsaken til hyperakusis kan også være kliniske tilstander som involverer det perifere hørselssystemet, sykdommer som involverer sentralnervesystemet som migrene og depresjon, og hormonelle og infeksiøse sykdommer (3).

I dette tilfellet har pasienten hatt symptomer både ved bruk av Trimonil Retard, en depottablett som skal gi mindre svingninger i plasmakonsentrasjon av karbamazepin, og med Tegretol, begge med dosering to ganger daglig. Karbamazepin metaboliseres via CYP 450 systemet i lever og hovedsakelig via CYP 3A4. Interaksjoner med andre legemidler som påvirker konsentrasjonen av karbamazepin kan føre til konsentrasjonssvingninger. Teofyllin kan redusere plasmakonsentrasjonen av karbamazepin ved samtidig bruk slik at dosejustering av karbamazepin kan være nødvendig (1). En eventuell seponering eller endring av teofyllin dosen bør derfor følges opp med dosejustering av karbamazepin.

Hodepinen pasienten beskriver utløses av hørselsforstyrrelsen og kan være en bivirkning av karbamazepin (1,2). Andre mulige forklaringer er hodepine utløst av svingninger i teofyllin konsentrasjon som en følge av interaksjon mellom karbamazepin og teofyllin der karbamazepin øker utskillelse av teofyllin (6). Teofyllin har et smalt terapeutisk vindu og er derfor svært utsatt for konsentrasjonssvingninger og doserelaterte bivirkninger. En annen forklaring kan være at hyperakusis utløser en migrene-lignende hodepine.


Konklusjon: Hyperakusis og hodepine er kjente bivirkninger av karbamazepin, men kan også ha andre årsaker. Svingninger i plasmakonsentrasjon av karbamazepin kan være en mulig utløsende årsak til symptomene på hyperakusis med påfølgende hodepine.


Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Tegretol. http://www.legemiddelverket.no (Sist endret: 24.mars 2003).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Trimonil Retard. http://www.legemiddelverket.no (Sist endret: 30.mai 2002).
  3. 3. Katzenell U, Segal S. Hyperacusis: Review and clinical guidelines.Otol Neurotol 2001;22(3):321-6
  4. 4. Baguley DM. Hyperacusis. J R Soc Med 2003;96:582-5
  5. 5. Higgitt AC, Lader MH et al. Clinical management of benzodiazepine dependence. Abstract. Br Med J 1985;291(6497):688-90
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Nuelin Depot. http://www.legemiddelverket.no (Sist endret: 26.juni 2001).