Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 2854, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 17.02.2005

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tamoxifen og levercirrhose

Dato for henvendelse: 17.02.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 2854, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En kvinne er innlagt på grunn av revmatologisk problemstilling. ANA og anti-CNPB er begge positive. Ved videre utredning er det påvist levercirrhose, og ultralyd viser portahypertensjon. Pasienten har også øsofagusvaricer og miltaffeksjon. Prøve på hepatitt C er negativ, ASAT litt høy og ALAT normal. Man finner ingen umiddelbar forklaring til levercirrhosen, og legen ønsker derfor opplysninger om Tamoxifen (temoksifen) kan gi slik bivirkning. Pasienten har brukt dette i tre år etter brystkreftoperasjon. Hun fikk da også strålebehandling.
Av andre legemidler bruker hun Diural (furosemid) og Azopt (brinzolamid) øyedråper.

SVAR: Det er observert økte leverenzymverdier og i sjeldne tilfeller alvorlige anomalier som fettlever, kolestase, hepatitt og levernekrose i forbindelse med tamoksifenbehandling (1,2). Det har også kommet flere rapporter om levercirrhose med fettlever, dette ser ut til å være reversibelt ved seponering (3).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Tamoxifen. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 30. mai 2003).
  2. 2. Clinical Pharmacology database Gold Standard.
  3. 3. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's side effects of drugs 2000; 14th ed.: 475.