Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 2872, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 09.02.2006

 • RELIS Sør

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antivirale midler mot HIV og tap av lukte-/smakssans

Dato for henvendelse: 09.02.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 2872, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En ca 50 år gammel HIV-positiv kvinne har redusert smakssans og totalt mistet luktesansen etter å ha brukt antivirale midler i 3-4 måneder. Hun mener selv problemet oppstod ganske umiddelbart etter oppstart av behandlingen. Medikamentene hun bruker er Truvada (emtricitabin+tenofovir), Reyataz (atazanavir) og Norvir (ritonavir). Legen ønsker opplysninger om tapt lukte- og smakssans ved bruk av ett eller flere av disse medikamentene er dokumentert tidligere. Pasienten brukte fra før Remeron (mirtazapin) daglig, og zopiklon ved behov.

SVAR: Det kan synes som tap av smak- og/eller luktesans er relativt vanlig hos HIV-pasienter. Dette er spesielt studert av en amerikansk forskningsgruppe (1, 2). I en studie ble 144 HIV-pasienter spurt om de hadde fått problemer i forhold til opplevelse av smak og/eller lukt og 70 % rapporterte at de hadde slike problemer (1). Av pasientene rapporterte 91 (44%) at de hadde både smaks-og lukteforstyrrelser, 47 (23%) opplevde kun smaksforstyrrelser, mens 6 (3%) kun hadde lukteforstyrrelser. Årsaken til dette kan ikke den nevnte studien gi svar på. Både HIV-infeksjonen i seg selv og legemidler som benyttes i behandlingen kan forårsake lukte- og/eller smaksforstyrrelser (3,4).

Pasienten behandles med to proteasehemmere (atazanavir og ritonavir) og to reverstranskriptasehemmere (emtricitabin og tenofovir). Tap av smakssans eller luktesans er ikke nevnt i preparatomtalene til emtricitabin og tenofovir (5,6). Derimot nevnes tap av smakssans blant de vanligste bivirkningene av ritonavir og atazanavir (7, 8). Det er dermed sannsynlig at det er proteasehemmerne som er årsak til pasientens smaksforstyrrelser. Vi har ikke funnet tap av luktesans spesifikt omtalt i assosiasjon med noen av pasientens legemidler, men det utelukker ikke at legemidlene også kan påvirke luktesansen.

I følge andre kilder gir proteasehemmere forstyrrelse av smakssansen hos 10-20 % av pasientene (9,10). Hvilke smaker som blir påvirket er undersøkt i en liten studie av et utvalg proteasehemmere (indinavir, ritonavir, saquinavir og nelfinavir) (11). For ritonavir fant de at det først og fremst var smak av salt som ble redusert.

Det er ikke kjent hva som er mekanismen for endret smakssans indusert av proteasehemmere. Ritonavir og flere av de andre stoffene er målt i små konsentrasjoner i saliva (spytt), og det er mulig at opplevelsen av smak kan forstyrres. En annen mulighet er at det er smaken av stoffene i seg selv som er årsak til endret smaksoppfatning (11). Dersom smaksforstyrrelse er en effekt av proteasehemmere i saliva eller skyldes en direkte smakspåvirkning, må man anta at bivirkningen vil vedvare så lenge behandlingen pågår.

Selv om tap av lukte- og smakssans ikke regnes som alvorlig bivirkning, kan dette være betydningsfullt nok for de pasientene som rammes og nedsette deres livskvalitet. Det kan også føre til nedsatt appetitt og dårlig ernæring hos allerede alvorlig syke pasienter (1,3).

Tap av smakssans eller luktesans er ikke nevnt i mirtazapins preparatomtale (12), men smakstap er listet i en annen kilde (13). Denne bivirkningen er nok langt sjeldnere assosiert med mirtazapin enn med proteasehemmere.

En vanlig bivirkning av zopiklon er bitter smak, som forekommer hos ca 4% av pasientene (14).

Konklusjon
Relativt mange HIV-pasienter opplever endring eller tap av lukte- og/eller smakssans. Dette kan skyldes infeksjonen i seg selv eller legemidlene som benyttes i behandlingen. Av pasientens legemidler er det først og fremst proteasehemmerene som assosieres med tap av smakssans. Det kan synes som luktesansen er sjeldnere affisert enn smakssansen. Vi har ikke funnet noen spesifikk omtale av påvirket luktesans i assosiasjon med noen av pasientens legemidler.

Referanser
 1. 1. Heald AE et al. Taste and smell complaints in HIV-infected patients. AIDS 1998; 12(13): 1667-74.
 2. 2. Graham CS et al. Taste and smell losses in HIV infected patients. Physiol Behav 1995; 58(2): 287-93.
 3. 3. Braunwald E et al, editors. Harrison's Principles of Internal Medicine 2005; 16th ed.: 176-179.
 4. 4. Doty RL, Bromley SM. Effects of drugs on olfaction and taste. Otolaryngol Clin North Am 2004; 37(6): 1229-54.
 5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Emtriva. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 15. november 2005).
 6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Viread. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 7. mars 2005).
 7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Norvir. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 31. august 2005).
 8. 8. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Reyataz. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 24. august 2005).
 9. 9. Scully C, Diz Dios P. Orofacial effects of antiretroviral therapies. Oral Dis 2001; 7(4): 205-10.
 10. 10. McEvoy GK, editor. American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug information 2005 ed.: 655.
 11. 11. Schiffman SS et al. Effect of protease inhibitors on the sense of taste. Nutrition 1999; 15(10): 767-72.
 12. 12. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Remeron. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 6. oktober 2005).
 13. 13. Klasco RK (Ed): Mirtazapin (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (26. januar 2006).
 14. 14. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Imovane. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 5. april 2005).