Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 2891, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 13.03.2006

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Minirin til pasient med forlenget QT-syndrom

Dato for henvendelse: 13.03.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 2891, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En ca 10 pr gammel gutt har genetisk betinget forlenget QT syndrom. Han bruker Selo-Zok (metoprolol) 50 mg daglig. Nå vurderes behandling med Minirin (desmopressin) på grunn av sengevæting. Er slik behandling forsvarlig i forhold til pasientens underliggende sykdom eller bruk av metoprolol?

SVAR: Vi har ved gjennomgang av tilgjengelig litteratur og søk i medisinske databaser ikke funnet opplysninger at forlenget QT-tid eller Torsades de Pointes er rapportert som bivirkning ved behandling med desmopressin, heller ikke at legemidlet bør brukes med forsiktighet til pasienter med forlenget QT-syndrom.
Vi har heller ikke funnet opplysninger om at det er beskrevet interaksjoner mellom desmopressin og metoprolol.

Referanser