Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 2956, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 26.05.2006

 • RELIS Sør

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av SSRI og atrieflimmer

Dato for henvendelse: 26.05.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 2956, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En pasient som bruker citalopram (Cipramil) for panikklidelse har fått atrieflimmer mens han har brukt medikamentet. Ektefellen har også fått atrieflimmer samtidig med bruk av en selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI).
Er det en sammenheng mellom atrieflimmer og medikamentbruken?

SVAR: RELIS har tidligere utredet spørsmål om selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) kan gi atrieflimmer (1). SSRI er i motsetning til tricykliske antidepressiva (TCA) ikke assosiert med alvorlig kardiotoksistet og gir i mindre grad arytmiske bivirkninger enn TCA (1,2). Atrieflimmer eller atrieflutter er ikke funnet omtalt i norske eller utenlandske preparatomtaler for noen av legemidlene i SSRI-gruppen. For flere av disse nevnes imidlertid hjertebank, palpitasjoner og takykardi som mindre vanlig bivirkninger. Det er også rapportert sjeldne tilfeller av bradykardi (3,4,5,6).
Ved ny gjennomgang av oppslagsverk og medisinske databaser (Medline, Embase) er det kun funnet rapportert enkeltkasuistikker av atrieflimmer etter bruk av forskjellige SSRI (9,10,11). Underliggende kardiovaskulær eller annen sykdom og eventuell øvrig medisinering kan i disse tilfellene ikke utelukkes som medvirkende årsak. Basert på utstrakt bruk av SSRI-preparater på verdensbasis kan det tyde på at denne form for ledningsforstyrrelse er en sjelden bivirkning.

Tidligere RELIS-utredninger (7,8) viser til enkeltobservasjoner av forlenget QT-tid ved bruk av fluoksetin. Imidlertid har systematiske studier med fluoksetin monoterapi ikke vist slik effekt (12). Det er videre sett forlenget QT-tid og andre hjerteforstyrrelser ved enkelttilfeller av citalopram overdose (12). Generelt bør det utvises forsiktighet ved bruk av SSRI-preparater til pasienter med forlenget QT-tid syndrom, eller som bruker andre legemidler som kan gi slik effekt.

På tross av minimal effekt av SSRI-preparater på hjerte anbefales det i en oversiktsartikkel (13) at slike legemidler forsøkes unngått til pasienter med kjent bradykardi eller takykardi og tendens til atrieflimmer. Dersom SSRI likevel velges etter en nøye nytte/risikovurdering, bør pasienten følges opp med EKG og serumkonsentrasjonsmålinger, også for å sikre lavest mulig effektiv dosering.

Konklusjon
Tilgjengelig dokumentasjon tyder på at atrieflimmer ved bruk av citalopram eller øvrige SSRI er et sjelden forekommende problem. Imidlertid kan slik bivirkning ikke utelukkes, og fordeler ved behandling må veies nøye opp mot mulig risiko for den enkelte pasient.
Det er ikke kjent om den aktuelle pasienten (eller ektefellen) har underliggende sykdom eller bruker andre legemidler. Dersom det imidlertid foreligger mistanke om en mulig sammenheng mellom pasientenes atrieflimmer og behandling med citalopram eller annet SSRI-preparat vil vil oppfordre til at hendelsene meldes via spontanrapporteringssystemet for legemiddelbivirkninger til RELIS. Meldeskjema kan lastes ned fra hjemmesiden til Statens legemiddelverk (14) eller RELIS (15), eller fåes tilsendt ved henvendelse til RELIS.

Referanser
 1. 1. RELIS database 2004; spm.nr. 663, RELIS Øst. www.relis.no
 2. 2. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's side effects of drugs 2000; 14th ed.: 68.
 3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cipramil. www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 21. februar 2006).
 4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zoloft. www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 17. november 2005).
 5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Seroxat. www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 24. april 2006).
 6. 6. Electronic Medicines Compendium. Citalopram. Paroxetine. Sertraline. http://emc.medicines.org.uk/ (6. juni 2006).
 7. 7. RELIS database 2006; spm.nr. 3783, RELIS Vest. www.relis.no
 8. 8. RELIS database 2003; spm.nr. 640, RELIS Nord-Norge. www.relis.no
 9. 9. Buff DD et al. Dysrhythmia associated with fluoxetine treatment in an elderly patient with cardiac disease. (Abstract.) J Clin Psychiatry 1991; 52(4): 174-6.
 10. 10. Gambassi G, Incalzi RA. Atrioventricularblocks associated with citalopram. (Letter.) Am J Geriatr Psychiatry 2005; 13: 918.
 11. 11. Yasui-Furukori N, Kaneko S. Digitalis intoxication induced by paroxetine co-administration. Lancet 2006; 367: 788.
 12. 12. Aronson JK, editor. Side effects of drugs annual 2003; 26: 12.
 13. 13. Goldberg RJ. Selective serotonin reuptake inhibitors. Infrequent medical adverse effects. Arcg Fam Med 1998; 78-84.
 14. 14. Statens legemiddelverk. http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____16921.aspx
 15. 15. RELIS. Bivirkninger - skjemaer. http://www.relis.no/Default.aspx?tabid=108