Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3036, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 17.08.2006

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Epilepsimedisin mot restless legs

Dato for henvendelse: 17.08.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3036, RELIS Sør.

SPØRSMÅL: Det har vært oppslag i media på forsommeren angående en epilepsimedisin som skulle ha frapperende effekt på restless legs. Lege og pasient husker ikke hvor, eller hvilket middel det gjaldt. Er det ny kunnskap om at et spesielt middel virkelig har effekt, eller er dette bare agurknytt? Er det i så fall noen kontraindikasjoner? Interaksjoner?

SVAR: Vi har ikke funnet igjen noen medieoppslag om dette, slik at vi ikke kan si noe om hvilket middel som ble omtalt.
Det er nylig publisert en svensk oversiktsartikkel som handler om bruk av forskjellige typer medisiner, blant annet epilepsimedisiner, til behandling av rastløse bein (restless legs) (1). Karbamazepin og gabapentin kan være virksomme mot rastløse bein (1). Videre er det rapportert i enkelte kasuistikker at levetiracetam også er effektivt mot rastløse bein med periodiske beinbevegelser under søvn (2).
Nylig er Parkinson-medisinen pramipexol (Sifrol) godkjent for symptomatisk behandling av personer over 18 år med moderat til alvorlig rastløse bein syndrom (3). Langtidseffekten av pramipexol ved behandling ved rastløse bein er ikke tilstrekkelig undersøkt, og det tilrådes derfor at pasientens respons evalueres etter 3 måneders behandling (3).

Konklusjon:
Vi har ikke funnet noen medieoppslag om dette. De to antiepileptika som er best dokumentert ved denne indikasjonen er karbamazepin og gabapentin. Et nytt preparat er godkjent, men det er ikke et antiepileptikum.

Referanser
  1. 1. Ekbom K, Leissner L, Olsson JE, Widner H. Restless legs--common but often missed disease. Successful treatment possibilities are now available. Lakartidningen. 2006;103 (4): 207-11.
  2. 2. Della Marca G, Vollono C, Mariotti P, Mazza M, Mennuni GF, Tonali P, Mazza S. Levetiracetam can be effective in the treatment of restless legs syndrome with periodic limb movements in sleep: report of two cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006;77 (4): 566-7.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Sifrol. http://www.legemiddelverket.no/Preparatomtaler (Sist endret: 06. april 2006).