Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3066, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 12.10.2006

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Profylakse mot residiverende urinveisinfeksjoner

Dato for henvendelse: 12.10.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3066, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege mener tidligere å ha sett dokumentasjon på at tranebær har hatt en effekt som profylakse mot residivende urinveisinfeksjoner. Er denne dokumentasjonen holdbar, og hvor sterk er effekten i forhold til for eksempel Hiprex/vitamin C? Hva er egentlig "state of the art" når det gjelder forebyggende behandling hos for eksempel eldre i sykehjem med residiverende UVI, for eksempel kateteriserte pasienter?

SVAR: Et lignende spørsmål er utredet av RELIS i 2005 (1) og vi gjengir hovedkonklusjonen her.

Tranebær:
Det foreligger noe dokumentasjon for at tranebær kan forebygge UVI. En metaanalyse fra Cochrane-databasen, sist oppdatert i februar 2005, konkluderer med at tranebær syntes å være mer effektivt enn placebo i å forebygge UVI hos kvinner over en 12 måneders periode. Det mangler anbefalinger om optimal dosering (mengde per dag og konsentrasjon av juice/tranebær produkt), administrasjonsform (juice eller kapsler/tabletter) og behandlingslengde. Det er heller ikke klart om tranebær er effektivt som profylakse, hos andre grupper som barn, eldre kvinner og menn (2). Det finnes ingen studier som sammenligner effekten av ulike tranebærprodukter eller studier der tranebær er sammenlignet med annen profylaktisk behandling.
I de få studiene som foreligger, er det ikke dokumentert at bruk av tranebærpreparater har en gunstig effekt når det gjelder forebygging av tilbakevendende UVI for pasienter med innlagt eller periodisk bruk av kateter.

Askorbinsyre (vitamin C):
Askorbinsyre har vært brukt for å surgjøre urinen som tilleggsbehandling til metenaminhippurat (Hiprex), for å forebygge gjentatte urinveisinfeksjoner. Dette har vært gjort for å forsøke å øke effekten av metenaminhippurat, som har maksimal effekt når urin-pH er 5,5 eller lavere. Verdien av askorbinsyre som surgjørende middel i urinen er omdiskutert. Selv med daglige doser tilsvarende 15 g askobinsyre oppnår man bare marginale pH-endringer. Askorbinsyre brukt i store doser kan dessuten forårsake stendannelse. Det ser derfor ikke ut til å være rasjonale for å bruke askorbinsyre alene som urin-surgjørende middel som profylakse mot urinveisinfeksjon. Askorbinsyre blir ikke anbefalt i behandlingen/profylaksen av UVI (4,5).

Metenamin:
I 2002 ble det gjort en Cochrane-vurdering (metaanalyse) av metenamin som profylaktisk behandling ved UVI. Syv studier ble inkludert i analysen. Seks av de syv studiene indikerte at metenamin var et gunstig legemiddel i profylaktisk behandling av UVI, men sett under ett var studiekvaliteten dårlig. Analysen konkluderer med at metenamin kan ha effekt og gir lite bivirkninger, men at det er behov for større randomiserte kontrollerte studier på dette området (3).

Behandlingsanbefalinger:
Retningslinjer for behandling av urinveisinfeksjoner er beskrevet i Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2004 (6). De angir følgende retningslinjer for profylakse:
Hos pasienter med hyppige, residiverende urinveisinfeksjoner (mer enn 3 ganger per år) og hvor rådgivning, selvbehandling eller eventuelt behandling med østrogener hos eldre kvinner ikke gir tilfredsstillende resultat, kan langtidsprofylakse være aktuelt. Fulldosekur gjennomføres før profylakseregime. Til langtidsprofylakse velges vanligvis nitrofurantoin, trimetoprim-sulfametoksazol eller ev. trimetoprim (utenfor institusjon). Fare for resistensutvikling taler imot langtidsbruk av trimetoprim, særlig i institusjon.
Metenamin kan motvirke urinveisinfeksjon hos pasienter med inneliggende kateter og hindre residiv hos pasienter med residiverende urinveisinfeksjoner. Effekten av denne type profylakse er avhengig av forutgående, effektiv behandling med andre midler.
Hos kvinner med cystitter i tilknytning til coitus kan behandling med en enkel dose nitrofurantoin eller trimetoprim-sulfametoksazol i tilknytning til samleie være indisert.

Norsk elektronisk legehåndbok (7) kommenterer både alternativ og medikamentell profylakse
Under alternativ profylakse er anført for tranebær at dokumentasjonen er mangelfull og at tranebærjuice, 50 ml daglig i konsentrert form, medførte 20% reduksjon av absolutt risiko (NNT 5) i en studie.
Følgende alternativer er beskrevet under medikamentell profylakse:
- Østriol hos eldre kvinner.
- Metenamin kan være aktuelt som langtidsprofylakse etter sanering av infeksjon
- Surgjøring av urinen med vitamin C har ikke dokumentert effekt
- En-dose antibiotika postkoitalt ved samleieinduserte infeksjoner
- Unntaksvis kontinuerlig lavdosebehandling med furadantin, trimetoprim eller trimetoprim sulfametoxazol. Noen anbefaler veksling mellom medikamentene i 4-6 ukers perioder

Konklusjon:
Det foreligger data som tyder på at tranebær kan være mer effektivt enn placebo i å forebygge urinveisinfeksjon hos kvinner. Det mangler studier som sammenligner tranebær med andre behandlingsalternativer og preparatene i studiene har ikke vært standardisert. Det er derfor ikke klart hvilke doser eller konsentrasjoner som bør brukes for å oppnå effekt og innholdet av tranebær i produktene som markedsføres kan variere en god del.
Profylakse med metenamin er beskrevet i to norske retningslinjer, og forutsetter forutgående sanering av infeksjon. Det virker ikke klart dokumentert at kombinasjon med vitamin C har effekt.
Andre antibiotika til mer langvarig UVI-profylakse er nitrofurantoin, trimetoprim-sulfametoksazol eller eventuelt trimetoprim.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2005; spm.nr. 889, RELIS Øst.
  2. 2. Jepson RG, Mihaljevic L, Craig J. Cranberries for preventing urinary tract infections. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 2.
  3. 3. Lee B et al. Methenamine hippurate for preventing urinary tract infections. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 1.
  4. 4. RELIS database 2000; spm.nr. 654, RELIS Midt-Norge.
  5. 5. RELIS database 1995; spm.nr. 287, RELIS Sør.
  6. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (16. oktober 2006).
  7. 7. Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ (16. oktober 2006).