Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1996; spm.nr. 307, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 12.03.1996

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Forstoppelse og bruk av avføringsmidler til barn

Dato for henvendelse: 12.03.1996

RELIS database 1996; spm.nr. 307, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En farmasøyt ønsker opplysninger om det foreligger nyere kunnskaper om forstoppelse og bruk av avføringsmidler til barn. I forbindelse med undervisning av helsepersonell har han blitt fortalt at en barnelege har anbefalt oljeklyster til barn, at forstoppelse hos barn ofte sitter høyere opp i tarmen enn hos voksne, og miniklyster derfor ikke når langt nok opp til å gi tilstrekkelig effekt.

SVAR: Forstoppelse er en vanlig tilstand hos barn (1). Et riktig kosthold og gode toalettvaner er helt vesentlig for å forebygge og behandle forstoppelse (2). Hos en del barn kan imidlertid tilstanden være så alvorlig, langvarig og/eller plagsom at det er nødvendig å bruke avføringsmidler i kortere eller lengre tid (1).

Generelle råd om hvordan forstoppelse hos barn kan unngås og behandles er gitt i en norsk anbefaling (2). Der anbefales bruk av maltekstrakt eller laktulose når man ikke kommer til målet ved å endre kosthold og toalettvaner alene. Laksantia, deriblant forskjellige typer klyster, brukes også i behandling av barn med forstoppelse (1).

Vi har kontaktet en barneavdeling der man benytter laktulose rutinemessig for å forebygge forstoppelse hos barn som får behandling som kan medføre obstipasjon, for eksempel visse typer cytostatika og smertestillende medikamenter. På tross av dette får mange av disse barna forstoppelse. I slike tilfeller benyttes klyster, for eksempel olje-glycerol klyster (apotekprodusert) eller Klyx. Man bruker da en del av klystertuben som er beregnet til voksne, eksakt volum avhenger av barnets størrelse. Det kan være nødvendig å gjenta behandlingen flere ganger (3). Barnas alder, forstoppelsens årsak, varighet og alvorlighetsgrad vil være av betydning når behandlingsmåte skal velges.

Vi har foretatt litteraturgjennomgang og kontaktet fagpersoner på området, men ikke funnet opplysninger om at forstoppelse hos barn sitter høyere opp i tarmen enn hos voksne. Miniklyster kan benyttes til barn hjemme når kostregulering og laktulose ikke har gitt tilstrekkelig effekt, men hos barn med langvarig, hårdnakket forstoppelse kan det være nødvendig med mer aggressiv behandling for å oppnå fullstendig tømming. Slik behandling bør imidlertid foretas av helsepersonell (4).

I Norge er to avføringsmidler registrert som miniklyster: Mikrolax og Toilax. Begge disse er godkjent til bruk hos barn (5). I følge preparatomtalene bør kun halve klysterspissen føres inn i endetarmen hos barn under 3 år.

Referanser
  1. 1. Yaffe SJ, Aranda JV. Pediatric Pharmacology. Therapeutic principles in practice 1992; 2nd ed.: 456-7.
  2. 2. SAMKOM. Når mor og barn trenger medisin: Forstoppelse hos barn (brosjyre og fordypningsstoff) 1994.
  3. 3. Informasjonsavdelingen, Rikshospitalets apotek, pers.medd.
  4. 4. Barneklinikken, Rikshospitalet, pers.medd. 25. mars 1996.
  5. 5. Felleskatalog 1995/96.