Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3085, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 30.10.2006

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ciprofloksacin og øresus

Dato for henvendelse: 30.10.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3085, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En kvinne fikk forskrevet ciprofloksacin 250 mg to ganger daglig på grunn av forhøyete infeksjonsparametre og mistanke om luftveis- og urinveisinfeksjon. Umiddelbart etter oppstart av behandlingen fikk hun ensidig øresus beskrevet som metallisk lyd, og sildrefornemmelse. Hun autoseponerte dag to av behandlingen (kumulativ dose: 3 tabletter/750 mg ciprofloksacin), og oppsøkte lege neste dag. Også nå, 4 dager etter seponering har hun vedvarende øresus. Hun har ikke hatt balanseproblemer i forbindelse med behandlingen. Legen vil vite om pasientens plager kan skyldes behandlingen med ciprofloksacin.
Kvinnen bruker for tiden ikke andre legemidler eller natur(lege)midler. Hun er allergisk overfor en rekke stoffer, blant annet penicillin og furadantin.

SVAR: Ciprofloksacin tilhører kinolongruppen og er et bredspektret antibiotikum. Stoffet skilles ut renalt i uendret form (32-40 %), og som modersubstans eller aktive metabolitter via fæces og galle (20-40 %). Ciprofloksacin har halveringstid 4-6 timer, og er tilnærmet fullstendig utskilt etter 24 timer (1,2).

Ciprofloksacin kan i sjeldne tilfeller gi tinnitus og forbigående redusert hørsel. Nedsatt hørsel gjelder særlig høye frekvenser (1,2,3). Vi har ikke funnet opplysninger om hørselsplager i form av 'fonofobi', akustisk ubehag e.l. ved søk i Medline og Embase. Ciproflokasin distribueres i stor grad til vev (2). Hørselsforstyrrelser (koklearpåvirkning) også etter at det aktuelle medikamentet er seponert og endelig utskilt kan derfor ikke utelukkes.

I det aktuelle tilfellet faller pasientens øresus og hørselsplager tidsmessig sammen med behandling med ciprofloksacin. Ved fortsatt mistanke om at reaksjonen skyldes medikamentet vil vi oppfordre til at forholdet meldes som legemiddelbivirkning til RELIS. Meldeskjema kan lastes ned fra internett via www.relis.no, eller www.legemiddelverket.no.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ciprofloksacin (Alpharma). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 28. september 2005).
  2. 2. Clinical Pharmacology © 2006 database. CIprofloxacin. Gold Standard Multimedia. www.cp.gsm.com (30. oktober 2006).
  3. 3. Felleskatalog 2006: 288.