Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 3216, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 12.03.2007

 • RELIS Sør

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Fars bruk av legemidler og mulighet for fosterskade

Dato for henvendelse: 12.03.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 3216, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En mannlig pasient med systemisk sklerose behandles med regelmessig infusjoner av iloprost (Ilomedin), samt azatioprin (Imurel) 150 mg/d, prednisolon 7,5 mg, acetylsalisylsyre (Albyl-E), enalapril (Renitec) og omeprazol (Losec). Han og hans kone ønsker barn, og spør om behandlingen gir risiko for fosterskader. Legen har sett at det er rapportert tilfeller av spontanabort der mor eller far har vært eksponert for azatioprin, men ønsker ytterligere opplysninger.

SVAR: Iloprost
Vi har ikke funnet opplysninger om fertilitet eller reproduksjon hos menn som har brukt iloprost. Det er publisert data fra dyreforsøk der man ikke har funnet effekter på fertilitet. Det ble sett enkelte fosterskader (misdannelser i ben) og økt fosterdød etter dosering av iloprost til drektige hunndyr, muligens forårsaket av legemiddelindusert hypotoni, redusert regional blodgjennomstrømning og hypoksi (1).

Azatioprin
Det er noe motstridende data når det gjelder fars bruk av azatioprin, eventuelt 6-merkaptopurin, og effekter på reproduksjon. Det er ikke sett effekter på sædkvalitet etter flere års behandling hos 23 menn med inflammatorisk tarmsykdom. Seks av mennene fikk barn som var friske (2). Kromosomanalyse av spermier fra en mann som i 4 år hadde stått på azatioprin 50-70 mg daglig viste ikke økt forekomst av kromosomaberrasjoner (3).

Flere kilder angir at menns bruk av azatioprin/merkaptopurin ved befruktning ikke medfører risiko for misdannelser (4,5,6), basert på data fra under 100 svangerskap. En av studiene omfattet 57 svangerskap der far hadde brukt azatioprin ved befruktning. Utfallet var 56 normale barn, tre spontanaborter og ett barn med nevralrørsdefekt.

Hos mennesker har det vært rapportert om spontane aborter etter bruk av azatioprin hos menn før konsepsjon (7) og enkelte undersøkelser tyder på at fars bruk av azatioprin eller merkaptopurin kan være av betydning. I en dansk studie (8) har Nørgård og medarbeidere sammenholdt data fra folkeregisteret, fødselsregisteret og reseptregisteret for å undersøke sammenheng mellom fars eksponering for azatioprin og merkaptopurin før befruktning og misdannelser hos barnet. Det ble identifisert 52 svangerskap der far hadde brukt azatioprin. Forekomsten av medfødte misdannelser i legemiddelgruppen var på 7,4% (4/54), mot 4,1% (2334/57195) i kontrollgruppen. Det var ikke et klart mønster, ettersom de fire tilfellene (alle gutter) hadde polysyndaktyli, øsofagusatresi, hydronefrose/ megaloureter og septumdefekt. Den siste registrerte medisinutleveringen til disse fedrene hadde funnet sted fra 9 til 38 måneder før befruktning. Man analyserte også data for fedre som hadde hentet legemiddel tre måneder eller mindre før befruktning (n=19), men ingen av disse hadde fått barn med misdannelser. Forfatterne konkluderte med at dataene indikerer at fars bruk av azatioprin eller merkaptopurin før befruktning kan være forbundet med en økt risiko for medfødte misdannelser, men at datagrunnlaget ikke er stort nok til å kunne fastslå en kausal sammenheng. Studien kunne for øvrig ikke registrere tilfeller av aborter og dødfødsler, ettersom man tok utgangspunkt i barnets personnummer for kobling av registrene.

I en gjennomgang av data fra 50 svangerskap der faren hadde brukt merkaptopurin ved befruktningstidspunktet, var forekomsten av komplikasjoner signifikant økt når fedrene hadde brukt 6-merkaptopurin innen 3 måneder fra befruktningstidspunkt (9). I denne subgruppen, som besto av 13 svangerskap, hadde det vært fire tilfeller av komplikasjoner i form av to spontanaborter og to medfødte misdannelser hvorav ett barn med manglende tommel og ett barn med akrani og misdannelser i fingre og lemmer. I gruppen av svangerskap der befruktning hadde skjedd minst tre måneder etter seponering av behandling, var det én spontanabort.

Prednisolon, enalapril og omeprazol
Prednisolon, enalapril og omeprazol er ikke assosiert med risiko for fosterskade (10,11,12) ut fra de data som foreligger i dag.

Konklusjon
Enkelte studier tyder på at fars bruk av azatioprin eller 6-merkaptopurin i perioden før befruktning kan medføre en viss økning i risiko for spontanabort og misdannelser. Datagrunnlaget er fremdeles lite, og dette er ikke endelig avklart.

Referanser
 1. 1. Battenfeld R, Schuh W, Schobel C. Studies on reproductive toxicity of iloprost in rats, rabbits and monkeys. Toxicol Lett 1995; 78: 223-4.
 2. 2. Dejaco C et al. Azathioprine treatment and male fertility in inflammatory bowel disease. Gastroenterol 2001; 121: 1048-53.
 3. 3. Jenderny J et al. Chromosome aberrations in 450 sperm complements from eight controls and lack of increase after chemotherapy in two patients. Hum Genet 1992; 90: 151-4.
 4. 4. Janssen NM, Genta MS. The effects of immunosuppressive and anti-inflammatory medications on fertility, pregnancy, and lactation. Arch Intern Med 2000; 160: 610-19.
 5. 5. Klasco RK (Ed): Reprotox. Azathioprine. REPRORISK® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (16. mars 2007).
 6. 6. Klasco RK (Ed): Teratogenic Information System. Mercaptopurine. REPRORISK® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (19. mars 2007).
 7. 7. RELIS database 2006; spm.nr. 1637, RELIS Øst (www.relis.no)
 8. 8. Nørgård B et al. The risk of congenital abnormalities in children fathered by men treated with azathioprine or mercaptopurine before conception. Aliment Pharmacol Ther 2004; 19: 679-85.
 9. 9. Rajapakse RO et al. Outcome of pregnancies when fathers are treated with 6-mercaptopurine for inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2000; 95 (3): 684-8.
 10. 10. RELIS database 2005; spm.nr. 951, RELIS Nord-Norge (www.relis.no)
 11. 11. Klasco RK (Ed): Teratogenic Information System. Enalapril. REPRORISK® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (16. mars 2007).
 12. 12. Klasco RK (Ed): Reprotox. Omeprazol. REPRORISK® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (16. mars 2007).