Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 3266, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 26.04.2007

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dosering av tobramycin til nyfødte/premature og risiko for toksisitet

Dato for henvendelse: 26.04.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 3266, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En sykehusfarmasøyt har fått spørsmål fra nyfødtavdeling om tobramycin (Nebcina) er mer nyretoksisk dersom det gis raskt som bolus over 3-5 minutter i forhold til som infusjon over 20-30 minutter. Gjelder tilsvarende også for ototoksisitet? Er det forskjeller mellom nyfødte (fullbårne) og premature i så måte, og i så fall hvor langt ned i gestasjonsalder?
Farmasøyten har selv sett i Medicines for Children uten å finne opplysninger.

SVAR: I de kildene vi har gjennomgått er det ikke kommentert forskjeller i toksisitet når det gjelder bolusinjeksjon eller infusjon, det fremgår at dette er valgfritt. Dette gjelder blant annet PedWeb fra Norsk barnelegeforening (1), British National Formulary (BNF) for children (2) og Pediatric Dosage Handbook (3). Diskusjonen om dosering og toksisitet har primært gått på doseintervaller og ønskede topp- og bunnkonsentrasjoner. Dette er oppsummert i en Cochrane-utredning (4) om sepsis hos nyfødte. Fokus her er på gentamicin, men det refereres også til artikler med andre aminoglykosider. Det vurderes hva som er mest gunstig av dosering en eller tre ganger daglig, og ikke på hvilken måte dosene gis.
British National Formulary (BNF) for children (2) har den mest detaljerte doseringsanvisningen, med spesifiserte doseregimer for barn som er født under og over 32 uker postmenstruelt, og for nyfødte som er under og over 7 dager gamle. Forskjellen på disse regimene går på dosestørrelse og -intervall og ikke på injeksjons/infusjonstid.

Konklusjon
Det er ikke indikasjoner på at administrasjonsmåte, i form av bolusinjeksjon eller korttidsinfusjon, er kritisk for toksisitet. Det ser ikke ut til at man skiller mellom dette i praksis eller i doseringsanbefalinger. Toksisiteten avhenger snarere av dosestørrelse og doseringsintervall.

Referanser
  1. 1. PedWeb, Norsk barnelegeforening. Legemiddelveileder. Kap. 1. Injeksjoner og infusjoner til barn. http://www.legeforeningen.no
  2. 2. British National Formulary for children (electronic version). Available at: http://www.medicinescomplete.com/mc/ (3. mai 2007).
  3. 3. Taketomo CK et al, editors. Pediatric dosage handbook 2006-7; 13th ed.: 1379-82.
  4. 4. Rao SC, Ahmed M, Hagan R. One dose per day compared to multiple doses per day of gentamicin for treatment of suspected or proven sepsis in neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD005091. DOI: 10.1002/14651858.CD005091.pub2.