Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 3805, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 24.06.2008

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hepatitt B-vaksine og utvikling av systemisk sklerose (sklerodermi)

Dato for henvendelse: 24.06.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 3805, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege følger en ung kvinne (født -74) med systemisk sklerose, diffus form (sklerodermi).
Hun tar selv opp spørsmålet om hepatitt B-vaksine (Engerix-B) som hun fikk 5-6 mnd før debut av sykdommen kan ha vært utløsende/medvirkende til sykdomsutviklingen.

SVAR: Det finnes noen rapporter om ulike bindevevssykdommer etter bruk av hepatitt B-vaksine i Verdens helseorganisasjons bivirkningsdatabase, blant annet åtte rapporter om sklerodermi. I en av disse rapportene var det angitt at Haemophilus influenzae-vaksine var gitt i samme tidsperiode, mens det i de andre rapportene ikke var noen opplysninger om annen legemiddelbruk. Rapportene er ikke tilstrekkelige til å kunne konkludere om årsakssammenheng og frekvens av eventuell bivirkning (1 *)).

Oppslagsverket Meyler's Side Effects of Drugs angir at vaksinering mot hepatitt B er assosiert med muskel-/skjelettsykdommer (revmatiske sykdommer) og immunologiske sykdommer som polyartropati/polyartritt, reaktiv artritt, Sjøgrens syndrom, vaskulitt og SLE (2).
Vi har ved søk i databasen Medline funnet en kasuistikk som beskriver to pasienter (et barn og en voksen kvinne) som utviklet lokalisert sklerodermi i hudområdet der vaksinen ble injisert. Serologi og klinikk var noe forskjellig hos disse pasientene (3).


*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 29. juli 2008.
  2. 2. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed., vol 3: 1606.
  3. 3. Schmutz JL, Posth M et al. Localized scleroderma after hepatitis B vaccination (fransk). Presse Medicale 2000; 29 (19): 1046.