Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4651, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 08.09.2010

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Terapianbefalinger ved bipolar lidelse type II.

Dato for henvendelse: 08.09.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4651, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En lege har flere pasienter med bipolar lidelse type II med hyppige stemningssvingninger (rapid cycling). Finnes det noen klare terapianbefalinger (førstevalg/annetvalg) til denne gruppen pasienter?

SVAR: Helsedirektoratet utga nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten i 2009. Disse omtaler ikke behandling av bipolar lidelse (1). Egne retningslinjer for behandling av bipolar lidelse er under utarbeiding og helsedirektoratet planlegger å sende disse ut på høring i begynnelsen av 2011 (2). Det finnes derfor per dags dato ikke norske retningslinjer på området.

Vi finner flere internasjonale veiledere for behandling av bipolar lidelse. Blant annet utga England, Skottland og Kanada kunnskapsbaserte nasjonale veiledere i henholdsvis 2006 og 2005 (3,4,5). Disse veilederne er relativt omfattende. For både bipolar lidelse type II og hyppige stemningssvingninger er det en mangel på prospektive kontrollerte behandlingsstudier (6). Mange studier har enten ekskludert pasienter med type II-lidelse eller skiller ikke på type I og II (7). Når studier mangler, er det ofte ikke grunnlag for å komme med klare anbefalinger om førstevalg av behandling. Behandling av bipolar lidelse type II er ikke spesifisert nærmere i alle veilederne med den begrunnelsen at dokumentasjon mangler (3,4). Veilederen fra Canada og England har egne avsnitt om hyppige stemningsskifter (3,5). Ved behandling av kvinner i fertil alder må man også vurdere den fosterskadelige effekten av legemidlene (3)

I behandlingen av akutte episoder (mani/depresjon) ved hyppige stemningsskifter anbefaler det engelske kunnskapssenteret (NICE) at behandlingen bør være som ved bipolar lidelse. I tillegg bør man:
- gjennomgå pasientens tidligere behandling for bipolar lidelse og vurdere om man kan gjøre nye forsøk med legemidler hvor tidligere forsøk ikke har vært optimale (dose, varighet, compliance osv)
- fokusere på å optimalisere langtidsbehandlingen heller enn å behandle individuelle episoder og symptomer. Forsøk med legemidler bør vare i minst 6 måneder.

For vedlikeholdsbehandling av hyppige stemningsskifter anbefaler NICE å:
- vurdere førstelinjebehandling med en kombinasjon av litium og valproinsyre
- vurdere litium som monoterapi som et andrevalg, for pasienter som allerede tar litium, vurdere en doseøkning.
- unngå bruk av antidepressiva utenom etter råd fra en spesialist på bipolar lidelse.
- vurdere kombinasjonen av litium eller valproinsyre med lamotrigin (spesielt ved bipolar II lidelse)
- sjekke tyroideafunksjonen hver 6 måned sammen med nivåer av tyroid antistoffer hvis indikasjonen er tilstede f. eks ved hjelp av tyroideafunksjonstester.

En Kanadisk veileder anbefaler vedlikeholdsbehandling med litium, lamotrigin eller valproinsyre som førstevalg. Andrevalg er litium + valproinsyre samt litium + karbamazepin. Veilederen angir at lamotrigin som monoterapi kan være nyttig ved bipolar lidelse type II med hyppige stemningsskifter. Studien som brukes som belegg for denne påstanden inkluderte kun 24 pasienter med bipolar lidelse type II i behandlingsgruppen, og fant ingen forskjell mellom lamotrigin og placebo på det primære endepunktet, tid til tilleggsbehandling av symptomer var nødvendig (8).

Konklusjon
Norske retningslinjer for behandling av bipolar lidelse er under utarbeiding. Vi finner ikke en klar konsensus på hvilket legemiddel/legemiddelkombinasjoner som bør være førstevalg ved bipolar lidelse type II med hyppige stemningsskifter, da dokumentasjonen mangler.

Referanser
  1. 1. Helsedirektoratet. Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten. IS-1561, 2009.
  2. 2. Rådgiver. Avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet, pers.medd. 3. september 2010.
  3. 3. National institute for health and clinical excellence (NICE). Bipolar disorder: The mangement of bipolar disorder in adults, children and adolescents, in primary and secondary care. 2006; CG38. www.nice.org.uk
  4. 4. Scottish intercollegiate guidelines network (SIGN). Bipolar effective disorder. 2005;82. www.sign.ac.uk
  5. 5. Yathan LN, Kennedy SH et al. Canadian network for mood and anxiety treatments (CANMAT) guidelines for the management of patients with bipolar disorder: consensus and controversies. Bipolar Disorders 2005:7 (suppl. 3) 5-69.
  6. 6. Malhi GS, Adams D et al. The mangement of individuals with bipolar disorder. Drugs 2009; 69 (15): 2063-2101.
  7. 7. Stovall J. In: UpToDate, Keck Paul (section ed), http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: [18. juni 2010)
  8. 8. Calabrese JR, Suppes T et al. A double-blind, placebo-controlled, prophylaxis study of lamotrigine in rapid-cycling bipolar disorder. Lamictal 614 Study Group. J Clin Psychiatry 2000; 61(11): 841-50.