Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4826, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 23.12.2010

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Aripiprazol og hypertyreose

Dato for henvendelse: 23.12.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4826, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Pasient som har brukt aripiprazol (Abilify) i 2 uker. Har gått ned 8 kilo siden oppstart og føler seg urolig/nervøs. Blodprøve tatt en uke siden viser lettgradig hypertyreose og analyseresultater tyder på at dette er nytilkommet. Kan aripiprazol forårsake hypertyreose?

SVAR: Hypertyreose er ikke en kjent bivirkning ved bruk av aripiprazol (1,2). Ved litteratursøk i databasene Medline og EMBASE er det ikke funnet noe data om dette. I verdens helseorganisasjons bivirkningsdatabase* er det kun rapportert 4 tilfeller med hypertyreose ved bruk av aripiprazol (3). Det anbefales at saken meldes inn som bivirkning.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Abilify. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 23. mars 2010).
  2. 2. Clinical Pharmacology © 2010 database. Aripiprazole. Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com (22. desember 2010).
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 22. desember 2010.