Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1997; spm.nr. 492, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 03.01.1997

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Desmopressin og effekt på sædkvalitet

Dato for henvendelse: 03.01.1997

RELIS database 1997; spm.nr. 492, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En voksen, mannlig pasient har i lengre tid brukt Minirin nesespray daglig mot vannlatingsproblemer. Han har dårlig sædkvalitet, og spermiene har nedsatt motilitet.
Den behandlende lege ønsker opplysninger om Minirin kan ha effekt på sæd og påvirke fertilitet.

SVAR: Vi har søkt i tilgjengelige, relevante oppslagsverk og databaser uten å finne opplysninger om nedsatt fertilitet hos menn relatert til langtidsbruk av Minirin nesespray (desmopressin).

Spørsmålet om bivirkninger av desmopressin brukt ved sengevæting har tidligere vært utredet av svenske legemiddelinformasjonssentre (1,2). En av utredningene (2) gjaldt langtidsbehandling i anbefalte doser til et 12 år gammelt barn med sengevætingsproblemer, men ingen av dem kommenterer nedsatt fertilitet som mulig følge av behandlingen.

Desmopressin er en syntetisk strukturanalog til det naturlige humane hypofysebaklapphormonet argininvasopressin (antidiuretisk hormon). Sammenlignet med det naturlige hormonet har desmopressin betydelig forlenget virketid, samtidig som det ikke gir pressoreffekt ved klinisk aktuell dosering (3,4).
Indikasjon for preparatet er primær nattlig enurese hos barn fra 5-6 års alderen, hypofysær diabetes insipidus, poyuri-polydipsisyndrom etter hypofyseektomi, samt til diagnostisk bruk ved undersøkelse av nyrenes evne til å konsentrere urin.

Vi har kontaktet produsenten som har gjort søk i firmaets sentrale bivirkningsdatabase på samtlige formuleringer av Minirin, men uten å finne opplysninger om påvirkning på fertilitet hos menn som bivirkning til preparatet (5).

Vi har også rettet en forespørsel til Statens legemiddelkontroll. Der fikk vi opplyst at på tross av endret markedsfører og nye indikasjoner og beredningsformer siden preparatet første gang ble registrert i Norge i 1978, er det ikke fremlagt ny reproduksjonstoksikologisk dokumentasjon. Preparatets mulige effekt på fertilitet hos menn er neppe undersøkt. Spørsmålet er relevant på bakgrunn av stoffets strukturanalogi til det naturlige hormonet vasopressin (6).

Konklusjon:
Vi har ved litteratursøk og forespørsel til produsent og registreringsmyndigheter ikke funnet opplysninger om bivirkninger av desmopressin som kan belyse mulig påvirkning på sædkvalitet og fertilitet hos menn.
Det er mulig at manglende opplysninger kan skyldes at preparatet primært brukes til behandling av andre pasientgrupper enn i den aktuelle problemstillingen. Tilfeller av nedsatt fertilitet hos yngre menn er muligens ikke blitt relatert til tidligere medikamentell behandling spesielt med desmopressin. Dette kan kanskje forklare at problemstillingen ikke ser ut til å være nærmere undersøkt.

Referanser
  1. 1. Drugline database (Sverige) 1991; sp.nr. 08348.
  2. 2. Drugline database (Sverige) 1989; sp.nr. 06830.
  3. 3. Felleskatalog 1996/97: 812-4.
  4. 4. FASS Läkemedel i Sverige 1996: 706-7.
  5. 5. Ferring AB, pers. medd. 23. januar 1997.
  6. 6. Medisinsk avdeling, Statens legemiddelkontroll, pers. medd. 27. januar 1997.