Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1997; spm.nr. 586, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 28.05.1997

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Digitoxin og plasmaproteinbinding

Dato for henvendelse: 28.05.1997

RELIS database 1997; spm.nr. 586, RELIS Sør

SPØRSMÅL: I forbindelse med at en pasient behandles med digitoxin og Ovesterin (østriol) har sykehuset sett forhøyede S-digitoksinverdier. I den forbindelse ønsker legen opplysninger om hvilke plasmaproteiner digitoksin bindes til, og hva som kan påvirke denne bindingen. Hun vil gjerne ha litteratur.

SVAR: Flere kilder angir graden av proteinbinding av digitoksin, men det gis generelt lite opplysninger om hvilke proteiner det dreier seg om.
Ved siden av albumin bindes legemidler hovedsaklig til alfa1-acid glykoprotein (AAG) og lipoproteiner. Legemiddelmolekylenes elektriske ladning (anion/kation/nøytralt) og syre/baseegenskaper har betydning for hvilket av disse proteinene stoffet binder seg til. Anioner binder seg i hovedsak bare til albumin, mens mange kationer og nøytrale molekyler binder seg til AAG og/eller lipoproteiner i tillegg til albumin.
Digitoksin er et nøytralt molekyl som i hovedsak bindes til albumin, men det er også sett binding til lipoproteiner (1). Vi har ikke funnet opplysninger om at digitoksin binder seg til AAG i den litteraturen vi har gjennomgått.
Plasmaproteinbindingens betydning for effekt og måleverdier for digitoksin, samt betydning av andre farmakokinetiske parametre, gjennomgås blant annet i boken Therapeutic Drugs (Dollery)(2).

Referanser
  1. 1. Evans WE et al, editors. Applied Pharmacokinetics. Principles of Therapeutic Drug Monitoring 1992; 3rd ed.: 5-6,5-14.
  2. 2. Dollery C, editor. Therapeutic Drugs 1991; vol. 1: D120-5.