Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1997; spm.nr. 710, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 16.05.1997

 • RELIS Sør

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Fettsyretilskudd ved Sjögrens syndrom

Dato for henvendelse: 16.05.1997

RELIS database 1997; spm.nr. 710, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En pasient med Sjögrens syndrom har hatt effekt av Triomar 1000 mg 6 ganger daglig. Vedkommende ønsker i tillegg å bruke nattlysolje (Efamol) 3 kapsler 2 ganger daglig. Kan denne kombinasjonen være uheldig og gi for mye fettsyrer tilsammen?

SVAR: Triomar kapsler har et kapselinnhold på 1000 mg og inneholder minimum 60% omega-3 triglycerider, hvorav 30% eicosapentaensyre (EPA) og 20 % docosahexanoensyre (DHA). Dette tilsvarer 180 mg EPA og 120 mg DHA. I tillegg inneholder kapslene 3 mg vitamin E som antioksidant. En normal døgndose angis å være 2-3 kapsler, mens dosering ved spesielle behov er 4-5 kapsler.
EPA og DHA er polyumettede fettsyrer som har strukturell likhet med arakidonsyre og som også metaboliseres av enzymene cyklooksygenase og lipoksygenase. Det dannes da tromboxan og prostaglandin i 3-serien (eks. tromboxan A3 og prostaglandin I3) (1). Disse gir mindre proaggregering av blodplater og har mindre vasodilaterende og antiaggregatorisk effekt enn de produktene som dannes fra arakidonsyre (2).

Efamol inneholder nattlysolje (engelsk: Evening primrose oil, EPO), som igjen inneholder omega-6 fettsyrene linolsyre og gamma-linolensyre (GLA) samt mettede og umettede fettsyrer. Linolsyre og gammalinolensyre omdannes til arakidonsyre, som metaboliseres av cyklooksygenase til prostaglandinger i 1 og 2-serien (eks. prostaglandin E1 og -E2, samt prostaglandin I2 (prostacyklin) og tromboxan A2) (2,3).
Nattlysolje er forsøkt i behandlingen av en rekke kliniske tilstander, blant annet premenstruelt syndrom, atopisk eksem, reumatoid artritt og også Sjögrens syndrom. De fleste studiene er imidlertid små og resultatene ikke entydige. Samtidig har dosene av nattlysolje variert fra 1-8 g (4). Dette tilsvarer et spenn fra 600-5000 mg linolsyre, 80-600 mg gammalinolensyre og 20-160 IU vitamin E. Det fremgår ikke av den aktuelle oversiktsartikkelen om pasientene også fikk tilskudd av fiskeolje, eller om de var underlagt spesielle kostrestriksjoner.

Vi har ikke funnet opplysninger om at kombinasjoner av omega-3 og omega-6 fettsyrer er undersøkt hos pasienter med Sjögrens syndrom. I en oversiktsartikkel (3) nevnes at det er gjort flere forsøk med EPO på denne indikasjonen med blandede resultater, men det er ikke gitt referanser til disse publikasjonene.
Det er publisert en studie av psoriasispasienter hvor det ble benyttet en kombinasjon av omega-3 og omega-6 fettsyrer i døgndoser på 3360 mg linolensyre, 960 mg gammalinolensyre, 540 mg EPA, 360 mg DHA og 108 mg docosapentoensyre. I denne studien fikk pasientene en fettfattig diett uten arakidonsyre og mettet fett under behandlingen (5).

Døgninntak av fett/fettsyrer:
Det anbefales at fett bør utgjøre under 30 % av daglig energiinntak (6). Av dette bør 0,5 energiprosent komme fra omega-3 fettsyrer. Hvis kaloriinntaket er på 2000 kcal/dag, tilsvarer dette at 5,6 g er omega-6 og 1,1 g er omega-3-fettsyrer. Man mener at det ideelle forholdet mellom omega-6 og omega-3 fettsyreinntaket er 5:1. Ved tilskudd av fettsyrer bør det derfor også tas med i vurderingen hva slags kosthold pasienten har, og hvor mye av disse stoffene som tilføres gjennom maten (7).

Bivirkninger
Det er sett økning av leverenzymer etter bruk av omega-3-fettsyrer i uker/måneder, men uten at dette hadde klinisk betydning (8). Det har også vært diskutert om slik bruk kan gi økt blødningsrisiko.
Det er rapportert bivirkninger som kvalme, løs avføring og hodepine etter bruk av nattlysolje, og det har vært hevdet at bruk av nattlysolje i over et år kan føre til akkumulasjon av arakidonat i kroppen (4).

Konklusjon:
Bruk av omega-3 og omega-6 fettsyrer, enten alene eller samtidig, ved Sjögrens syndrom, er ikke undersøkt systematisk og effekten av slik behandling er ikke dokumentert. Man vet derfor heller ikke hva som eventuelt er optimal dosering. Pasientens inntak av fettsyre gjennom kosten er en faktor som må tas med i vurderingen når det gjelder dosering og totalinntak. Bivirkninger, spesielt ved langtidsbruk, er heller ikke avklart.

Referanser
 1. 1. Reynolds JEF, editor. Martindale. The Extra Pharmacopoeia The Extra Pharmacopoeia 1996; 31st ed.: 1449.
 2. 1. Rylander et al. Vulvodyni. Läkartidningen 1994; 91 (7): 618-20.
 3. 2. Baggish MS, Miklos JR. Vulvar pain syndrome: A review. Obstetric Gynecol Surv 1995; 50 (8): 618-27.
 4. 2. Drugline database (Sverige) 1990; sp. nr. 08972.
 5. 3. Po LW. Evening primrose oil. Pharm J 1991; 246 (6638): 676-8.
 6. 3. Paavonen J. Vulvodynia - a complex syndrome of vulvar pain. Acta Obstet Gynecol Scand 1995; 74: 243-7.
 7. 4. Kleijnen J. Evening primrose oil. BMJ 1994; 309: 824-5.
 8. 5. Kragballe K. Dietary supplementation with a combination of n-3 and n-6 fatty acids (Super Gamma Oil Marine) improves psoriasis. Acta Derm Venereol 1989; 69: 265-8.
 9. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 1996-97: 775.
 10. 7. Klinisk ernæringsfysiolog, Rikshospitalet, pers. medd. 17. juni 1997.
 11. 8. Drugline database (Sverige) 1990; sp. nr. 12798.