Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1997; spm.nr. 769, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 30.10.1997

  • RELIS Sør

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Døvhet etter behandling med østradiol

Dato for henvendelse: 30.10.1997

RELIS database 1997; spm.nr. 769, RELIS Sør

SPØRSMÅL: En kvinne har blitt plutselig døv på det ene øret etter en operasjon (hysterektomi). Rett etter operasjonen begynte hun å bruke Progynova (østradiol), og pasienten mener døvheten utviklet seg gradvis etter at hun hadde startet å bruke dette preparatet. I ettertid synes hun imidlertid at det er vanskelig å kunne si om det skjedde gradvis i løpet av noen dager, eller om døvheten kom plutselig. Hun ble også behandlet med Furadantin (nitrofurantoin) mot urinveisinfeksjon i 3 dager i samme tidsrom, men pasienten mener hørselstapet kom før denne behandlingen.
Legen ønsker å vite om Progynova kan være ototoksisk.

SVAR: Progynova er et østrogenpreparat med østradiolvaleriat, en ester av det naturlige humane 17-beta-østradiol. Østradiolvaleriat spaltes ved absorpsjon slik at østradiol frigjøres. Østradiol metaboliseres hovedsaklig i lever og halveringstiden er cirka 24 timer (1).

Det er i følge en artikkel (2) rapportert tilfeller av døvhet ( 2 stk.), ototoksisitet (1 stk.), tinnitus (10 stk.) og svimmelhet (1 stk.) i forbindelse med bruk av preparater som inneholder østradiol. I tillegg beskriver artikkelen et tilfelle av sensorinevralt hørselstap med tinnitus etter start av substitusjonsbehandling med østradiol. Etter seponering av østrogenet og behandling med prednisolon returnerte pasientens hørsel til det normale. Pasienten ble så behandlet med et preparat med konjugerte østrogener og fikk da tilsvarende flere episoder med mildt hørselstap, øresus og svimmelhet.

Et spørsmål angående hørselstap i forbindelse med bruk av østradiol har tidligere vært utredet av RELIS (3). Det er ikke dokumentert noen sammenheng, men det foreligger enkelte kasusbeskrivelser der østrogenpreparater brukt som substitusjonsterapi antas å ha forårsaket hørselsskade.

Referanser
  1. 1. Felleskatalog 1997-98: 1099-1100.
  2. 2. Strachan D. Sudden sensorineural deafness and hormone replacement therapy. J Laryngol Otol 1996; 110: 1148-50.
  3. 3. RELIS database 1995; sp. nr. 105, RELIS Sør.