Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1996; spm.nr. 900, RELIS Sør

Dato for henvendelse: 19.03.1996

 • RELIS Sør

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Gancyklovir gitt i øyet

Dato for henvendelse: 19.03.1996

RELIS database 1996; spm.nr. 900, RELIS Sør

SPØRSMÅL: Det kan være aktuelt å bruke gancyklovir i øyet, som direkte intravitreal injeksjon. Hvilke styrker og mengder er beskrevet brukt i slike tilfeller? Finnes det en annen måte å gi dette på?
En øyeavdeling skal utarbeide prosedyrer der dette inngår. De har kontaktet sykehusapoteket, som igjen har kontaktet RELIS.

SVAR: Gancyklovir (Cymevene) er godkjent til bruk ved syns- eller livstruende cytomegalovirus-infeksjoner (CMV-infeksjoner) hos pasienter med immunsvikt (1). Bare intravenøs administrasjon er beskrevet i preparatomtalen.
Systemisk oral behandling samt lokal behandling i øyet i form av intravitreal injeksjon eller intraokulært implantat er beskrevet i litteraturen, og erfaringer, studieresultater, fordeler og ulemper ved disse administrasjonsformene er omtalt flere steder (2,3). Det pågår studier av kombinasjoner med systemisk (bl.a. oral) og lokal behandling (4).

Intraokulær injeksjon:
Flere forfattere oppgir at lokal behandling, i form av intraokulær injeksjon av gancyklovir, er vist å være effektivt for å kontrollere CMV-retinitt (2,3,5). Den vanligste dosen ser ut til å være injeksjon av 200 mikrogram gancyklovir, oppløst i 0,1 ml sterilt vann, 2 ganger i uken i 2-3 uker, deretter ukentlige injeksjoner (2,3). Morlet et al (6) beskriver et høydoseregime med doser på 2 mg (2000 mikrogram), og denne dosen ser ut til å være gitt med samme hyppighet som beskrevet over. Andre doseregimer for intravitreal injeksjon er 5 doser à 200 mikrogram 5 ganger i løpet av 15 dager (7) og 300 mikrogram ukentlig (8).

Implantat:
Det er utviklet forskjellige depotformuleringer av gancyklovir til bruk i øyet, såkalte implantater, med virketid på flere måneder (2,3,5,9), blant annet for å prøve å unngå gjentatte injeksjoner og redusere bivirkningsfrekvens. Gancyklovir-implantater ser ikke ut til å være registrert, eller i handelen på det nåværende tidspunkt. Det gjenstår å avklare hva slags nytte, kostnader og risiko (bivirkninger, sykdomsutvikling, komplikasjoner mm.), som er forbundet med bruk av implantater, samt hvilke pasientgrupper som får best resultater av behandlingen (10). Implantatenes doseringsnøyaktighet kan variere, og en for høy frigjøringshastighet kan føre til at legemiddeldepotet tømmes før tiden, med uheldige følger for pasientens sykdomsutvikling.
Det ser ikke ut til å være gjort studier der forskjellige typer intraokulær behandling er sammenlignet.

Bivirkninger som endoftalmitt, netthinneavløsning, blødninger og komplikasjoner knyttet til selve prosedyren er beskrevet både for øyeinjeksjoner og implantater. Netthinneavløsning forekommer hyppigere med implantater enn med intravitreal injeksjon (11).
Rekonstituert gancykloviroppløsning har en høy pH (ca. 11), og det har vært diskutert om dette kan være en medvirkende årsak til bivirkninger ved lokal applikasjon i øyet. Det er ikke rapportert toksiske effekter hos pasienter etter gjentatte injeksjoner av gancyklovir, men spørsmålet om mulig netthinnetoksisitet etter lengre tids behandling er ikke avklart (2).

Referanser
 1. 1. Felleskatalog 1995/96: 251-3.
 2. 2. Engstrom RE, Holland GN. Local Therapy for Cytomegalovirus Retinopathy. Am J Ophtalmology 1995; 120: 376-85.
 3. 3. Dhillon B. The management of cytomegalovirus retinitis in AIDS. Br J Ophtalmology 1994; 78: 66-9.
 4. 4. Holland GN, Tufail A. New therapies for cytomegalovirus retinitis New Engl J Med 1995; 333 (10): 658-9.
 5. 5. Martin DF et al. Treatment of Cytomegalovirus Retinitis With an Intraocular Sustained-Release Ganciclovir Implant. Arch Ophtalmol 1994; 112: 1531-9.
 6. 6. Morlet Young S et al. High dose intravitreal ganciclovir for CMV retinitis: a shelf life and cost comparisation study. Br J Ophtalmology 1995; 79: 753-5.
 7. 7. American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information 1995: 432.
 8. 8. Collazos J et al. Endophtalmitis as a complication of intravitreal treatment for cytomegalovirus retinitis. AIDS 1995; 9 (8): 980-1.
 9. 9. Polis MA, Masur H. Promising New Treatments for Cytonmegalovirus Retinitis. JAMA 1995; 273 (18): 1457-9.
 10. 10. Tufail A, Holland GN. Cytomegalovirus retinitis: are intraocular devices the answer ? Br J Ophtalmology 1995; 79: 1066-7.
 11. 11. Ernest JT. Intraocular device for cytomegalovirus infection. Lancet 1995; 346: 983-4.