Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 10072, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 25.08.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av citalopram og mannlig fertilitet

Dato for henvendelse: 25.08.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 10072, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Spørsmål fra lege i allmennpraksis. Mannlig pasient som har brukt citalopram i 2 år har det siste året forsøk å bli gravid med partner uten hell. Pasienten har 2 barn fra tidligere. Kan citalopram redusere fertilitet og finnes det eventuelt andre SSRI som ikke har denne effekten?

SVAR: Preparatomtalen til citalopram angir at dyrestudier har vist at citalopram kan påvirke sædkvaliteten. Hos mennesker er det rapportert tilfeller med noen SSRI’er der effekten på sædkvaliteten er reversibel. Så langt er det ikke sett effekter på fertilitet hos mennesker (1).

RELIS har tidligere utredet spørsmål om infertilitet hos mann som bruker flere medikamenter inkludert citalopram. Denne utredningen konkluderte med at det ikke foreligger grunnlag i tilgjengelig dokumentasjon til å si noe om effekten av legemidler på fertilitet og sædkvalitet hos en individuell pasient. For de fleste legemidler foreligger lite eller ingen forskning på påvirkning av sædkvalitet hos mennesker. Generelt er det liten risiko for fosterskade etter fars bruk av legemidler, men dersom det er en påvirkning vil dette som regel medføre redusert fertilitet. På grunn av begrenset kunnskapsgrunnlag er det ved mistanke om legemiddelindusert mannlig infertilitet nærliggende å anbefale fertilitetsutredning før man foretar endringer av velfungerende legemiddelregimer. Det anmerkes at det er metodologiske problemer forbundet med vurdering av sædkvalitet, og det er ikke enighet om grenseverdier med god prognostisk verdi (2).

En nyere oversiktsartikkel konkluderer med at bivirkningsprofilen til antidepressiva ikke er fullstendig klarlagt og effekten av SSRI på mannlig fertilitet er uklar. Det anbefales likevel at en vurderer muligheten hos mannlige pasienter med fertilitetsproblemer (3).

Infertilitet
Det kan ta tid for et par å oppnå graviditet. Nesten 90 prosent av par som forsøker, lykkes innen et år. Regelmessig samliv i > 1 år uten oppnådd graviditet defineres som infertilitet (4).

VURDERING
Vi har ikke funnet sikker dokumentasjon på at bruk av SSRI gir redusert fertilitet hos menn. Vi anbefaler derfor at paret gjennomgår fertilitetsutredning før eventuell endring av vellykket depresjonsbehandling.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Citalopram Orion. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 15.07.2014).
  2. 2. RELIS database 2012; spm.nr. 9008, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  3. 3. Anon. Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-7.
  4. 4. Norsk gynekologisk forening. Veileder i generell gynekologi 2009. http://www.legeforeningen.no.