Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 10076, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 27.08.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ustekinumab og ødem

Dato for henvendelse: 27.08.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 10076, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En psoriasis-pasient har vært behandlet med ustekinumab (Stelara) siden 2010. De siste 2 årene har pasienten fått økende ødemer, ikke bare i underekstremiteter, men også i overekstremiteter. Kan utvikling av ødemer ha sammenheng med behandlingen? Spørsmål fra lege ved hudavdeling.

SVAR: Ødem er ikke oppgitt å være en kjent bivirkning av ustekinumab (Stelara) (1), og ved søk i medisinsk litteratur har det ikke blitt funnet studier eller kasusrapporter som beskriver perifert ødem i relasjon til bruk av ustekinumab. I Verdens helseorganisasjons bivirkningsdatabase finnes i underkant av 40 tilfeller der perifert ødem er rapportert som en mistenkt bivirkning av ustekinumab (2*).

Ustekinumab er et relativt nytt legemiddel, og kunnskap om mer sjeldne bivirkninger akkumuleres over tid når legemidlet er på markedet. Dersom det ikke blir funnet andre årsaker som kan forklare pasientens ødem, vil vi oppfordre at det meldes som en mistenkt bivirkning av ustekinumab.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Stelara. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 13. august 2015).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 27. august 2015).