Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 10121, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.09.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Adalimumab og restless legs

Dato for henvendelse: 14.09.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 10121, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: En pasient med psoriasis har brukt adalimumab (Humira) i fem år. I flere år har pasienten vært plaget med kriblinger i beina som er vurdert av fastlege å være restless legs. Pasienten har god effekt av pramipeksol (Sifrol). Kan restless legs være en bivirkning av adalimumab? Spørsmål fra lege ved sykehus.

SVAR: Restless legs er ikke omtalt som en kjent bivirkning av adalimumab i preparatomtalen til Humira (1). I Verdens helseorganisasjons bivirkningsdatabase er det imidlertid rapportert over 100 tilfeller av restless legs som mistenkes å ha sammenheng med bruk av adalimumab (2*). Dersom det er mistanke om at pasientens symptomer kan skyldes adalimumab, vil vi oppfordre spørsmålsstiller til å melde dette som en mistenkt bivirkning.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Humira. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 3. august 2015).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 14. september 2015).