Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 10166, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.09.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Valproat - sædkvalitet og risiko for spontanabort

Dato for henvendelse: 29.09.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 10166, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Allmennlege har en mannlig pasient som behandles med valproat (Orfiril) og kvetiapin (Seroquel). Pasientens samboer har nylig spontanabortert og lege spør hvor stor sannsynlighet det er for at valproat kan gi lav sædkvalitet? Er det videre mulig at dette kan påvirke risiko for spontanabort hos partner?

SVAR: Redusert sædkvalitet
Unormal spermatogenese (med redusert antall og/eller motilitet av spermier) er nevnt under bivirkninger i preparatomtalen til valproat (Orfiril), men frekvensen er ikke kjent (1). Ved søk i WHOs bivirkningsdatabase finner vi i overkant av 10 meldinger der valproat har vært mistenkt å påvirke spermatogenesen på en eller annen måte. Dette må anses som et lavt antall med tanke på den utstrakte bruken av valproat. Det understrekes at bivirkningsmeldingene ikke bekrefter en årsakssammenheng og at de ikke kan brukes til frekvensbestemmelse (2).

RELIS har tidligere utredet valproat og mulig påvirkning på sædkvalitet. Det ble da konkludert med at det finnes noen indikasjoner på at valproat kan redusere antall og motilitet av spermier og at dette er reversibelt ved dosereduksjon eller seponering (3). I ettertid av utredningen fra RELIS er det publisert en studie med 32 kinesiske menn med epilepsi behandlet med valproat. Sammenlignet med friske kontroller gav valproat signifikant redusert antall motile spermier samt økt frekvens av spermier med endret morfologi. Det ble ikke observert oligospermi (4).

Risiko for spontanabort
Vi har ikke funnet informasjon som tilsier at eventuell effekter av valproat på sædkvaliteten kan påvirke svangerskapsutfallet eller føre til spontanabort. Dette ser imidlertid ikke ut til å være studert. Ved et allerede etablert svangerskap er eksponering av moren og fosteret for valproat via sæd og sædvæske forsvinnende liten og anses som uproblematisk (5). På bakgrunn av at risikoen for spontanabort er relativt stor ved ethvert svangerskap (6, 7), er det altså mer nærliggende å anta at spontanaborten i det aktuelle tilfellet skyldes andre forhold enn fars bruk av valproat.

KONKLUSJON
Det er beskrevet at valproat kan redusere antall og motilitet av spermier og endre spermiemorfologien. Med tanke på hvor utstrakt bruken av valproat er, tyder antall omtalte tilfeller på at mange menn kan bruke valproat uten at sædkvaliteten påvirkes. Vi kan ikke finne grunnlag for at fars bruk av valproat øker risikoen for spontanabort.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Orfiril. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 23. mars 2015).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 29. september 2015).
  3. 3. RELIS database 2006; spm.nr. 1745, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
  4. 4. Xiaotian X, Hengzhong Z et al. Effects of antiepileptic drugs on reproductive endocrine function, sexual function and sperm parameters in Chinese Han men with epilepsy. J Clin Neurosci 2013; 20(11): 1492-7.
  5. 5. Klemmt L, Scialli AR. The transport of chemicals in semen. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol 2005; 74(2): 119-31.
  6. 6. RELIS database 2013; spm.nr. 4109, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  7. 7. Norsk elektronisk legehåndbok. Spontan abort. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 31. januar 2014).