Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 1037, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 15.06.1999

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Klorokin og nedsatt hørsel

Dato for henvendelse: 15.06.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 1037, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Klorokin og nedsatt hørsel.
Nedsatt hørsel oppgis som kontraindikasjon for klorokinfosfat (Klorokinfosfat tabl 250 mg). Har dette betydning for en pasient som skal bruke ukentlige doser på 500 mg i 10 uker (malariaprofylakse)? Henvendelse fra en apotekfarmasøyt.

SVAR: I en nyere kasusrapport omtales litteraturen vedrørende klorokin-assosiert ototoksisitet (1). Det hevdes at klorokin-assosiert ototoksisitet har fått minimal oppmerksomhet i litteraturen, og at det dreier seg for det meste om sensorineuralt hørselstap assosiert med lengre behandling, vanligvis i høyere doser. Mekanismen av bivirkningen er uklar. Kronisk bruk av klorokin kan føre til ototoksiske effekter som kan være reversible når medikamentet seponeres i god tid og behandling startes (glukokortikoider og plasmasubstitutter). Hørselstap etter enkeltdoser er også blitt beskrevet.

I en standardkilde om legemiddelbivirkninger nevnes at det ikke er noen sterk assosiasjon mellom klorokin og ototoksisitet hos mennesket, og at bivirkningen må betraktes som et sjeldent fenomen. Tinnitus og døvhet er assosiert med høye doser av medikamentet (2). FASS Läkemedel i Sverige (svensk "Felleskatalog") nevner irreversibelt nedsatt hørsel som sjelden bivirkning av klorokin (insidens <1/1000) (3).

I WHOs bivirkningsdatabase fant vi 20 rapporter om varige ototoksiske effekter ved klorokinbehandling (periode 1968-1999) . Fire av disse rapportene gjaldt profylaktisk malariabehandling / ukentlig dosering (4). Årsaksforholdene var i de fleste tilfellene ikke fastlagt.

En utredning fra en amerikansk database nevner at ingen studier har bekreftet at nedsatt hørsel disponerer for ototoksiske effekter (5). Vi har heller ikke funnet holdepunkter for at nedsatt hørsel disponerer for klorokin-assosiert ototoksisitet. Noen nordiske standardkilder (3,6,7) nevner nedsatt hørsel imidlertid som kontraindikasjon for bruk av klorokin.

Konklusjon
Irreversibelt hørselstap er en sjelden bivirkning av klorokin. Det er ingen gode holdepunkter for at eksisterende nedsatt hørsel disponerer for ototoksiske effekter av klorokin.

Referanser
  1. 1. Hadi et al. Chloroquine ototoxicity: an idiosyncratic phenomenon. Otolaryngology - Head & Neck Surgery 1996; 114 (3): 491-3.
  2. 2. Dukes MNG, editor. Meyler's Side Effects of Drugs 1996; 13th ed.: 806.
  3. 3. FASS Läkemedel i Sverige 1999: 721-2.
  4. 4. WHOs bivirkningsdatabase 15.06.99.
  5. 5. Drugdex, Drug Consults. Drug-induced hearing disorders. Micromedex database 06/98; vol. 100.
  6. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 1998-99: 135.
  7. 7. Felleskatalog 1999: 792-3.