Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 10395, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.12.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Isoprinosine ved kronisk utmattelsessyndrom

Dato for henvendelse: 22.12.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 10395, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Finnes det litteratur på bruk av isoprinosine som behandling av ME/CFS? Spørsmål fra en allmennlege.

SVAR: Isoprinosine har immunmodulerende og antivirale egenskaper og er derfor foreslått å kunne ha effekt mot myalgisk encefalopati (ME) / kronisk utmattelsessyndrom (CFS) (1). Isoprinosine synes å være synonymt med inosine pranobex, og en kilde oppgir at dette virkestoffet ikke er godkjent på noen indikasjoner av amerikanske FDA (2). Vi ikke funnet at isoprinosine er omtalt i retningslinjer for behandling av ME/CFS.

Ved litteratursøk har vi kun funnet èn studie som har undersøkt effekt av isoprinosin på CFS. Seksten pasienter ble fulgt i 28 uker i en enkelt-blindet, placebokontrollert studie. Hos 60% av pasientene ble det funnet klinisk forbedring av symptomer og hos disse pasientene var det økt celleaktivitet av "Natural killer" celler og økt antall CD4+ T-hjelper-celler. Forfatterne av artikkelen konkluderer med at isoprinosine kan ha effekt hos noen pasienter med CFS, men at det er behov for ytterligere studier (3).

I en fersk oversiktsartikkel som tar for seg behandling av ME/CFS kommenteres den ene studien som foreligger på isoprinosine. Studien blir vurdert å være av dårlig kvalitet, naturlig nok ut fra det lave pasientantallet og studiedesignet, og det kommenteres at isoprinosin ikke har noen påvist nytteverdi (4).

KONKLUSJON
Det foreligger kun èn studie (n=16) som undersøker effekten av isoprinosine ved ME/CFS, og denne behandlingen kan ikke regnes som dokumentert.

Referanser
  1. 1. Phoenix Rising - supporting people with chronic fatigue syndrome (ME/CFS). Isoprinosine (Immunovir). http://phoenixrising.me/ (Publisert 6. mars 2011)
  2. 2. Micromedex® 2.0 (online). Inosine Pranobex (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 25. september 2015).
  3. 3. Diaz-Mitoma F, Turgonyi E et al. Clinical improvement in chronic fatigue syndrome is Associated with enhanced natural killer cell-mediated cytotoxicity: the results of a pilot study with isoprinosine. J Chronic Fatigue Syndr 2003; 11: 71-93.
  4. 4. Smith ME, Haney E et al. Treatment of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: a systematic review for a national institutes of health pathways to prevention workshop. Ann Intern Med 2015; 162: 841-50.