Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 10506, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 01.02.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dosering av acetylsalisylsyre hos karkirurgiske pasienter

Dato for henvendelse: 01.02.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 10506, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Farmasøyt har sett at pasienter står på 160 mg acetylsalisylsyre (ASA) i forbindelse med karkirurgi. Finnes det litteratur som anbefaler dette fremfor doser på 75 mg? Hva som er anbefalt behandlingsvarighet?

SVAR: Perifer arteriell sykdom er et tegn på systemisk arteriosklerose, som medfører økt risiko for koronarsykdom, hjerneslag og for tidlig død. For å redusere risikoen for komplikasjoner relatert til kardio- og cerebrovaskulær sykdom anbefales platehemmende behandling på ubestemt tid (1). Norsk legemiddelhåndbok anbefaler ASA til alle med manifest perifer karsykdom, noe som er i tråd med europeiske retningslinjer. I følge europeiske retningslinjer er lavdose ASA, definert som 75-150 mg, like effektivt som høyere doser (1-4).

Etter gjennomført perifer karkirurgi anbefales sekundærprofylakse med ASA. Norsk legemiddelhånbok anbefaler 160 mg daglig (1), mens hverken europeiske retningslinjer eller en Cochrane-gjennomgang publisert i 2015 oppgir noen konkret anbefalt dosering (3).

Ved Haukeland universitetssykehus benyttes ASA 75 mg x 1 på ubestemt tid. Denne praksisen baseres på manglende dokumentasjon for tilleggseffekt ved bruk av høyere doser (5). Som spørsmålsstiller selv har bemerket, tror man at høyere doser ASA kan gi en negativ kardiovaskulær risikoprofil gjennom doserelatert hemming av enzymet cykloxygenase 2 (6).

Konklusjon
Acetylsalisylsyre anbefales til pasienter med symptomatisk perifer arteriell karsykdom, eller etter gjennomført karkirurgi. Trolig er lavdose ASA (75-150 mg) like effektivt som høyere doser. I utgangspunktet anbefales livslang behandlingsvarighet.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Oblitererende arteriesykdommer. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 24. mai 2013).
  2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. Perifer arteriell sykdom. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 21. desember 2015).
  3. 3. ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery disease. European heart journal (2011) 32, 2851-2906.
  4. 4. Bedenis R, Lethaby A et al. Antiplatelet agents for preventing thrombosis after peripheral arterial bypass surgery. Cochrane database syst rev 2015; 2
  5. 5. Overlege karkirurgisk avdeling, Haukeland universistetssykehus. (Personlig meddelelse 01. februar 2016)
  6. 6. RELIS database 2015; spm.nr. 10277, RELIS Vest. (www.relis.no/database)