Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 10528, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 10.02.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Peroral antikonsepsjon etter fedmekirurgi

Dato for henvendelse: 10.02.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 10528, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Hvilke råd skal man gi til pasienter etter fedmekirurgi (spesielt gastric bypass) når det gjelder peroral antikonsepsjon og sikkerhet?

Spørsmål fra lege.

SVAR: Fedmekirurgi kan grovt sett deles inn i restriktive prosedyrer (innsnevring av magesekk) og malabsorptive prosedyrer (fjerning eller bypassing av deler av tynntarmen) eller prosedyrer som kombinerer disse. Gastric bypass er en malapsorptiv prosedyre, og kan medføre store endringer i absorpsjonen av næringsstoffer og legemidler (1).

Fertiliteten er ofte nedsatt hos kvinner med overvekt, men rask vektnedgang etter fedmekirurgi medfører at kvinnene vil oppleve bedring i fertilitet og dermed økt sjanse for graviditet (2). Sikker prevensjon er svært viktig etter gjennomgått fedmekirurgi ettersom graviditet bør unngås i hvert fall de første 12-18 månedene. Dette fordi denne perioden er preget av stort vekttap og fare for postoperative komplikasjoner noe som ikke er gunstige forutsetninger for en graviditet (1,2,3,4).

Både fedme og østrogenholdige prevensjonsmidler (p-piller, p-plaster og p-ring) øker risikoen for tromboemboliske hendelser. Insidensen av DVT hos kvinner med overvekt varierer mellom 10 og 30 pr. 10 000 kvinner, og øker til 60-100 per 10 000 kvinner ved bruk av kombinasjonspiller. Østrogenholdig prevensjon bør derfor ikke i hovedsak anbefales til kvinner med BMI over 35 (3). Hos kvinner med økt fare for tromboemboliske hendelser anbefales generelt å forskrive rene gestagenpreparater (minipille/gestagenpille, p-sprøyte, p-stav og spiral).

Peroral antikonsepsjon
The American College of Obstetricians and Gynecologists anbefaler at pasienter som har gjennomgått malapsorptive prosedyrer (som gastric bypass) ikke bør bruke peroral antikonsepsjon (p-piller, minipille/gestagenpille) på grunn av usikkerhet knyttet til absorpsjon (1,4). Når det gjelder restriktive prosedyrer (som gastric sleeve) så påvirker denne prosedyren absorpsjon av perorale legemidler langt mindre, og perorale antikonsepsjonsmidler vurderes å ha tilfredsstillende absorpsjon hos disse pasientene (1). Oppkast og diare (dumping) kan derimot oppstå i etterkant av alle prosedyrer, og vil i så tilfelle kunne medføre redusert sikkerhet i henhold til peroral antikonsepsjon (2).

P-plaster og p-ring
P-plaster kan ha redusert effekt hos kvinner over 90 kg dersom plasteret er plassert på abdomen hos overvektige kvinner (3). Etter bariatrisk kirurgi kan signifikant vekttap medføre løsere hud, noe som kan gjøre det vanskeligere å finne et egnet sted å feste p-plasteret (2). P-ring har derimot like god sikkerhet hos overvektige kvinner, og kan være et alternativ dersom kvinnen ikke har økt risiko for tromboemboliske hendelser (3).

P-sprøyte
P-sprøyte (depotinjeksjon av medroksyprogesteron) vil ha lik sikkerhet hos overvektige kvinner og hos kvinner som har gjennomgått fedmekirurgi. Men noen kilder angir at økt fare for vektoppgang, i tillegg til mulig økt risiko for beinskjørhet gjør at denne metoden er mindre aktuell hos bariatriske pasienter (2,3).

P-stav
P-staven er ansett som like sikker hos overvektige og normalvektige kvinner. Etter bariatrisk kirurgi kan løs hud gjøre innsettingen av implantatet teknisk vanskeligere (2).

Spiral
Spiral (hormon eller kobber) bør tilbys som førstevalg hos overvektige kvinner og hos kvinner som har gjennomgått bariatrisk kirurgi. Spiral er et langtidsvirkende, reversibelt prevensjonsmiddel med høy sikkerhet og blir ikke affisert av vekttapet eller malabsorpsjon, men det kan være vanskelig for kvinnen å sjekke trådene før signifikant vekttap er oppnådd (2,3).

KONKLUSJON
Sikker prevensjon er svært viktig etter gjennomgått fedmekirurgi ettersom graviditet bør unngås i hvert fall de første 12-18 månedene. Spiral (hormon eller kobber) er ansett som førstevalg til kvinner etter gjennomgått fedmekirurgi. Et alternativt langtidsvirkende og sikkert prevensjonsmiddel er p-stav. P-ring er et østrogenholdig prevensjonsmiddel og kan være et alternativ på sikt dersom kvinnen ikke har risikofaktorer som gir økt fare for tromboemboliske hendelser. Når det gjelder peroral antikonsepsjon (p-piller, minipiller/gestagenpiller) kan disse ha redusert sikkerhet i etterkant av bariatrisk kirurgi, spesielt ved malabsorptive prosedyrer (som gastric bypass).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2015; spm.nr. 5337, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  2. 2. Graham Y, Wilkes S et al. Contraceptive needs of women following bariatric surgery. J Fam Plann Reprod Health Care. Oktober 2014; 40 (4): 242-4.
  3. 3. Lobert M, Pigeyre M et al. Contraception and obesity. Gynecol Obstet Fertil. November 2015; 43 (11): 740-7.
  4. 4. Edelman A, Kaneshira B. Contraception counseling for obese women. Version 30.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 12. november 2015).